Pierwsza z uwag RCL dotyczy banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności, który mają prowadzić Lasy Państwowe. Projekt stanowi, że minister środowiska w drodze rozporządzenia określi, jaki zakres danych powinien się znajdować w tym banku. Rządowemu Centrum Legislacji nie podoba się, że wciąż nie wiadomo, jakie konkretnie informacje będą dostarczane przez zobowiązane do tego podmioty oraz w jakim celu.
Reklama

Reklama
„Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy przekazywane i zamieszczane w banku dane miałyby umożliwiać identyfikację właścicieli lasów, to konieczne jest podanie szczegółowego uzasadnienia dla obowiązku przekazywania takich danych” – stwierdza RCL.
Kolejna uwaga dotyczy uchylenia w ustawie o lasach regulacji dotyczących przekazywania określonych nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz dających możliwość zmiany lasu na użytek rolny w sytuacji szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W opinii RCL niedopuszczalne jest, żeby tak istotna zmiana – pozbawiająca właścicieli uprawnień – została wprowadzona do projektu bez podania żadnego uzasadnienia.
Spore wątpliwości budzi też blankietowość przepisów (tego rodzaju norma daje tylko upoważnienie organowi administracyjnemu do określonego zachowania). RCL jako przykład podaje art. 9 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153), który zawiera delegację do określenia przez ministra środowiska szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów lesnych. „Przepisy materialne ww. ustawy nie określają jednak żadnych ogólnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego” – czytamy w piśmie z uwagami RCL.
Resort administracji postuluje z kolei wprowadzenie możliwości stosowania preferencyjnych stawek lub zwalniania z opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa (będących w zarządzie Lasów Państwowych) na cele budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych, zwłaszcza tych szerokopasmowych. Zdaniem MAiC obecne przepisy blokują realizację wielu projektów budowy tego rodzaju sieci, w szczególności na terenach wykluczonych cyfrowo. Resort przypomina, że do 2020 r. wszyscy mieszkańcy Polski powinni mieć możliwość korzystania z dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie uzgodnień