Sprawa dotyczy mężczyzny, który w wypadku samochodowym stracił żonę. A stało się to zaledwie 10 dni po ich ślubie, w 26-te urodziny kobiety. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał stłuczenia głowy i mózgu. Obrażenia fizyczne to jednak nic w porównaniu z cierpieniem psychicznym spowodowanym utratą osoby najbliższej. Od tego czasu, chociaż minęły już trzy lata, mężczyzna nie może się pozbierać. Obecnie nadal korzysta z psychoterapii z powodu zaburzeń depresyjnych spowodowanych śmiercią swojej drugiej połówki. Dlatego zdecydował się walczyć na drodze sądowej o większe zadośćuczynienie.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zasądził od ubezpieczyciela na rzecz mężczyzny kwotę 75 tys. zł na podstawie art. 446 par. 4 k.c. za doznaną krzywdę na skutek śmierci jego żony, 38 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 445 par. 1 k.c. i blisko 8 tys. zł odszkodowania.

Powyższy wyrok zaskarżyły obie strony.

W odniesieniu do odwołania powoda Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w oparciu o opinię psychiatryczną-psychologiczną uznał, że sąd okręgowy rażąco zaniżył przyznane mężczyźnie zadośćuczynienie. Podkreślił, że rzadko kiedy poszkodowany po śmierci osoby bliskiej wymaga wsparcia w tak szerokim zakresie. Dodał, że sąd I instancji zasądzając taką kwotę zadośćuczynienia naruszył zasadę indywidualizacji niezbędną przy ustalaniu stosownego zadośćuczynienia.

W konsekwencji SA w Rzeszowie podzielił opinię biegłych i uznał, że okoliczności, czas i symbolika wydarzeń miały znaczny wpływ na wymiar przeżycia tego zdarzenia przez mężczyznę. Z tych względów zmienił zaskarżony wyrok i na podstawie art. 446 par. 4 k.c. zasądził na rzecz powoda dalszą kwotę 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Z kolei odnośnie rekompensaty żądanej przez powoda na podstawie art. 445 par. 1 k.c. sąd wskazał, że może być ona przyznana poszkodowanemu m.in. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. W uzasadnieniu zdefiniował również te pojęcia. I tak przypomniał, że za uszkodzenie ciała uważa się naruszenie integralności fizycznej człowieka, która oznacza zniszczenie tkanek lub organów. Z kolei rozstrój zdrowia polega na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka poprzez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów (np. układu nerwowego). Zaznaczył, że źródłem rozstroju zdrowia może być także wstrząs psychiczny doznany wskutek określonego zdarzenia.

Sąd uznał, że w niniejszej sprawie jest bezsporne, że powód doznał uszkodzenia ciała. W świetle opinii biegłych nie budzi też wątpliwości, że mężczyzna doznał także rozstroju zdrowia. W wyniku wypadku przeżył bowiem silny wstrząs psychiczny. A ta okoliczność uzasadnia żądanie stosownego zadośćuczynienia.

PS

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie ( sygn. akt. I ACa 243/14).