Obowiązki, jakie spoczywają na przebywających w górach wskazuje art. 4 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011r., Nr. 208, poz. 1241). Zgodnie z nim turyści zobowiązani są do "zachowania należytej  staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób".

Powyższą powinność należy realizować między innymi poprzez:

  • znajomość i przestrzeganie zasad korzystania z terenu, na którym się znajdują oraz obiektu lub urządzeń, z których korzystają,
  • przestrzeganie nakazów i zakazów, stanowionych przez uprawnione podmioty,
  • racjonalną ocenę swoich umiejętności i możliwości oraz dostosowanie do nich planów, warunków pogodowych,
  • stosowanie się do informacji zawartych w komunikacie lawinowym oraz do zaleceń i ograniczeń, wynikających z jego ogłoszenia,
  • wykorzystywania właściwego sprzętu oraz używania go zgodnie z przeznaczeniem,
  • reagowaniu poprzez niezwłoczne informowanie odpowiednich służb w przypadku wypadku lub zaginięcia a także innych zdarzeniach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo innych osób.