Właściciel lub zarządca nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w należytym stanie chodnika przylegającego do danej posiadłości. Do tych podmiotów kierować należy wszelkie roszczenia związane z powstałym w wyniku zaniedbania uszczerbku na zdrowiu.

Obowiązkiem każdego właściciela domu, posesji czy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jest dbanie o zarządzane mienie. Jego realizacja w okresie zimowym przejawiać będzie się między innymi w dbaniu o przylegający do nieruchomości chodnik. Nie należy zapominać również o usuwaniu sopli z dachu oraz zalegającego śniegu. Wynika to art. 3 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

Wymienione wyżej czynności należy wykonywać z zachowaniem należytej staranności, bowiem w przypadku ewentualnych wypadków to właśnie od właścicieli i zarządców nieruchomości, poszkodowany może dochodzić odszkodowania za doznaną krzywdę.

Za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, czy innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości odpowiedzialni są właściciele nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.)

Udowodnić winę

Odpowiedzialność za zaniedbania wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, ten kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zatem osoba, która poślizgnęła się na nieodśnieżonym chodniku i złamała sobie np. nogę musi udowodnić winę właścicielowi bądź zarządcy nieruchomości, do której ten chodnik przylegał.

Nie w każdym więc tego typu przypadku należeć będzie się poszkodowanej osobie odszkodowanie. To od oceny sądu należeć będzie, czy zaszły przesłanki uzasadniające jego przyznanie. Oceni on, czy właściciel bądź zarządca właściwie wywiązali się z ciążących na nich obowiązkach. Jeśli w opinii organu wymiaru sprawiedliwości, pomimo wypadku nie stwierdzono winy właściciela, nie zostanie on obciążony kosztami żądanymi przez pokrzywdzonego.

Konieczne w celu uzyskania odszkodowania będzie więc odpowiednie udokumentowanie okoliczności, w których doszło do wypadku. Powinniśmy wykonać serię fotografii z miejsca zdarzenia. Zdjęcia pozwolą również na udowodnienie dokładnego czasu wypadku. Istotnym elementem w sprawie mogą być także zeznana świadka, szczególnie w przypadku, kiedy nie wykonaliśmy od razu po wypadku odpowiednich fotografii. Brak materiału dowodowego w sprawie, skutkować będzie niekorzystnym dla nas rozstrzygnięciem.

Jako dowód w sprawie posłużyć mogą również raporty straży miejskiej. Warto więc w momencie ewentualnego wypadku wezwać na pomoc odpowiednie służby, które udokumentują miejsce wypadku. Straż jest bowiem zobowiązana do sporządzenia notatki z zaistniałego wydarzenia. Jej kopia będzie niezbędna przy roszczeniach odszkodowawczych.

O co walczymy?

Gdy wina właściciela nieruchomości lub zarządcy zostanie udowodniona, odszkodowanie które będzie nam przysługiwać obejmie koszty leczenia, rehabilitacji oraz utracony zysk spowodowany np. niezdolnością do pracy. Dodatkowo możemy domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W sytuacji, gdy wypadek doprowadził do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, żądać możemy przyznania renty. Aby udowodnić nasze racje, konieczne będzie zatem gromadzenie powypadkowej dokumentacji medycznej. Warto zatem zachować dowody potwierdzające koszty leczenia i inne wydatki poniesione w związku z wypadkiem (paragony za leki czy dodatkowe usługi medyczne).

Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie dróg i chodników:
KRAJOWA: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
WOJEWÓDZKA: Zarząd Województwa
POWIATOWA: Zarząd Powiatu
GMINNA: Wójt
WEWNĘTRZNA: Zarząd budynku
Mandat za zaniedbanie
Ten, na kim ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany (art. 117 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.)