Pan Rafał złożył w styczniu 2014 r. niezgodne z prawdą oświadczenie o wartości sprzedanego w jego sklepie piwa. Gdy dopatrzyli się tego urzędnicy gminni, cofnęli mu zezwolenie na sprzedaż trunków. – Właściwie to omyłkowo podałem w piśmie wartość sprzedaży netto. Czy mogę ubiegać się w 2015 r. o wydanie nowego zezwolenia – pyta
Niestety, nie mamy dobrej wiadomości dla pana Rafała. Właściciele sklepów i punktów gastronomicznych nie mogą zapominać o obowiązkach związanych z posiadaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i konsekwencjach ich niedopełnienia. Przedsiębiorca, któremu gminni urzędnicy cofnęli zezwolenie z powodu podania fałszywych danych, może ubiegać się o nie ponownie dopiero po trzech latach od dnia wydania decyzji.
Za fałszywe dane uznaje się każde, które nie odpowiadają rzeczywistości. Podstawą do cofnięcia zezwolenia może być więc także popełnienie nieświadomej omyłki polegającej na nierozróżnieniu w oświadczeniu wartości sprzedaży netto i brutto. Na 3-letni zakaz ubiegania się o nowe zezwolenie nie ma więc wpływu powód przedstawienia nieprawdziwych informacji.
Błędy zawarte w złożonym oświadczeniu to nie jedyna sytuacja, w której można stracić prawo do sprzedawania w sklepie alkoholu. 31 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za ubiegły rok i zapłaty pierwszej raty tzw. kapslowego. Jest to opłata za korzystanie z uprawnienia do sprzedaży trunków. Niedotrzymanie wskazanego terminu albo całkowite zaniechanie złożenia oświadczenia lub uiszczenia opłaty wiąże się z wygaśnięciem zezwolenia. W takich sytuacjach przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia decyzji o wygaśnięciu.
Pisemne oświadczenie składa się w urzędzie gminy (miasta), w którym zostało wydane zezwolenie. Nie musi być ono przygotowane na urzędowym formularzu. Należy jednak pamiętać o podaniu w nim m.in.:
● imienia i nazwiska przedsiębiorcy albo nazwy osoby prawnej, a w przypadku spółki cywilnej: imion i nazwisk wszystkich wspólników,
● adresu miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo adresu siedziby osoby prawnej,
● numeru zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i jego datę ważności,
● ewentualnie danych kontaktowych (np. numeru telefonu, adresu e-mail),
● danych punktu sprzedaży (typ placówki, nazwa, adres),
● wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2014 r.
● czytelnego podpisu przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika.
Oświadczenie można złożyć w biurze podawczym urzędu gminy. Ale uwaga! W 2015 r. ostatni dzień stycznia wypada w sobotę, pismo trzeba więc złożyć wcześniej lub nadać je listem poleconym. Ponieważ liczy się data stempla pocztowego, można uczynić to także 31 stycznia 2015 r. Do końca stycznia należy też wnieść na rachunek gminy pierwszą ratę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kolejne trzeba zapłacić do 31 maja i do 30 września). Przedsiębiorcy, którzy nabyli zezwolenie w trakcie 2014 r., muszą natomiast wnieść opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.
Opłaty związane z posiadaniem zezwolenia są naliczane na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyróżniają grupy alkoholi: napoje zawierające 4,5 proc. alkoholu oraz piwo, napoje zawierające od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (przeważnie są to wina) i alkohole mocniejsze niż 18 proc. (zazwyczaj wódki). Za wartość sprzedaży należy przyjąć kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży trzeba obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Wysokość opłaty zależy od wysokości obrotów. Jeżeli wartość sprzedaży w 2014 r. przekroczyła:
● 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa lub od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu z wyjątkiem piwa – wynosi ona 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w 2014 r. (oddzielnie dla każdej kategorii),
● 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu – wynosi 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w 2014 r.
Przedsiębiorcy, u których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła 37 500 zł lub 77 000 zł wnoszą opłaty w stałej wysokości (patrz ramka).
Obliczenie opłaty ma charakter czynności rachunkowej, urzędnicy nie ustalają jej w drodze decyzji administracyjnej. Warto pamiętać, że przy wpłacie za korzystanie z zezwoleń dokonywanej na rachunek urzędu gminy za pośrednictwem banku lub urzędu pocztowego, za dzień dokonania zapłaty powinien być uznany ten, w którym właściciel sklepu wpłaca gotówkę na poczcie lub w banku, a nie dzień wpłynięcia przekazywanej kwoty na rachunek gminy. Nie warto jednak zwlekać z przelewem do ostatniego dnia. Gdy urzędnicy stwierdzą, że wpłatę zaksięgowano na koncie gminy po 31 stycznia 2015 r., przedsiębiorca może zostać zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2014 r.
Za piwo
● 525 zł, gdy wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła 37,5 tys. zł,
● 1,4 proc. wartości sprzedanego piwa w 2014 r., gdy wartość jego sprzedaży w 2014 r. przekroczyła 37,5 tys. zł.
Za wino
● 525 zł, gdy wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła 37,5 tys. zł,
● 1,4 proc. wartości sprzedanego w 2014 r. wina, gdy wartość jego sprzedaży w 2014 r. przekroczyła 37,5 tys. zł.
Za wódkę
● 2,1 tys. zł, gdy wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła 77 tys. zł,
● 2,7 proc. wartości sprzedanej w 2014 r. wódki, gdy wartość sprzedaży w 2014 r. przekroczyła 77 tys. zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Wyrok z 22 maja 2014 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II GSK 407/2014. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z 9 maja 2013 r. 4874/12, znak SKO 4874/12.