Wniosek o zasiedzenie

Każdy ze spadkobierców może wnieść wniosek o stwierdzenie zasiedzenia jeśli jest uczestnikiem postępowania o podział spadku. Zainteresowana osoba trzecia niebędąca uczestnikiem postępowania o podział spadku, może natomiast wystąpić z takim wnioskiem tylko w innym postępowaniu. Musi ono dotyczyć jednak stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Spadkobierca, który spełnia kodeksowe przesłanki zasiedzenia (art. 172 § 1 i 2 k.c.), może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w postępowaniu o dział spadku. Innym rozwiązaniem jest wystąpienie tylko z samym wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, które spowoduje wszczęcie postępowania nieprocesowego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Przesłanki

Skuteczność zasiedzenia definiują przesłanki określone w art. 172 § 1 i 2 k.c. Przedstawione w nich warunki dotyczą upływu czasu oraz charakteru posiadania (w dobrej lub złej wierze).

Ocena dobrej lub złej wiary zależy od świadomości samoistnego posiadacza. Decydujące znaczenie będzie miało odniesienie się posiadacza-spadkobiercy do przekonania, czy przysługuje mu prawo do samoistnego władania nieruchomością bądź udziałem w nieruchomości. Jeżeli sąd uzna to przekonanie za usprawiedliwione to przyjmie, że było ono prowadzone w dobrej wierze. O fakcie zarówno dobrej jak i złej wiary będzie decydować chwila, w której spadkobierca-posiadacz objął nieruchomość w samoistne posiadanie.

Jeśli posiadacz-spadkobierca dowie się później o istnieniu innych spadkobierców, nie traci on dobrej wiary

Zła wiara

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1998r. II CKN 770/97, spadkobierca obejmujący nieruchomość spadkową nie jest w dobre wierze, jeśli w chwili wejścia w posiadanie wiedział, że są jeszcze inny spadkobiercy.

Tylko w wyjątkowych wypadkach sąd przyjmuje dobrą wiarę samoistnego posiadacza nieruchomości spadkowej. Posiadanie samoistne nie ma miejsca, jeżeli inni spadkobiercy mieszkają w spadkowej nieruchomości, bądź też w inny sposób z niej korzystają. Nie możliwe jest również zasiedzenie poszczególnych części nieruchomości stanowiących jej całość (np.pokój)