Niedopuszczalna jest apelacja dotycząca części gruntu, do której sąd rejonowy w ogóle nie odnosił się w postanowieniu o zasiedzeniu – orzekł Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła małżeństwa Z. korzystającego z działki w powiecie świdnickim. W marcu 2013 r. sąd I instancji wydał postanowienie o zasiedzeniu przez zainteresowanych gruntu o powierzchni niespełna 0,5 ha. Problem polegał na tym, że geodezyjny podział działek był sporządzony w kilku wariantach, a sąd uznał, że małżeństwo zasiedziało nieruchomość w granicach określonych w czwartym z nich. Tymczasem żądało ono uznania zasiedzenia działki w granicach określonych w pierwszym wariancie podziału geodezyjnego. Zgodnie z nim działka obejmowała nieruchomość, co do której sąd potwierdził zasiedzenie, ale też i inne okoliczne grunty.
Dlatego zainteresowani zaskarżyli orzeczenie sądu I instancji. Sąd okręgowy rozpatrujący apelację powziął jednak poważne wątpliwości prawne co do jej zakresu. Wziął pod uwagę, że sąd I instancji uznał zasiedzenie w granicach określonych przez geodetę w czwartym wariancie podziału i w ogóle nie rozpatrywał kwestii zasiedzenia okolicznych gruntów. Dlatego spytał Sąd Najwyższy, czy dopuszczalna jest apelacja od postanowienia sądu niezawierającego rozstrzygnięcia w przedmiocie części nieruchomości gruntowej, której dotyczył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.
W odpowiedzi SN w składzie 3 sędziów podjął uchwałę wykluczającą składanie takich apelacji. Potwierdził, że w sprawie o zasiedzenie niedopuszczalna jest apelacja od postanowienia sądu w zakresie, w którym nie zawiera ono rozstrzygnięcia co do części nieruchomości objętej żądaniem wnioskodawcy.
Ważne
Zasiedzenie nieruchomości następuje po upływie dwudziestu lat od momentu objęcia jej w samoistne posiadanie, jeśli uzyskano posiadanie w dobrej wierze. Jeśli posiadacz działał w złej wierze, zasiedzenie następuje po upływie 30 lat
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2014 r., sygn. akt III CZP 94/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia