Dane osobowe będą błyskawicznie przesyłane między Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności a nowym elektronicznym rejestrem stanu cywilnego (RSC), który ma zacząć działać od 1 stycznia 2015 r. Przewiduje to projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 294 ze zm.).
Zgodnie z nim po nadaniu numeru identyfikacyjnego przez ministra albo jego zmianie np. z powodu sprostowania daty urodzenia, zmiany płci albo wprowadzenia organu administracji w błąd co do czyjejś tożsamości, system PESEL przekaże automatycznie nowy numer do rejestru stanu cywilnego.
Bezpośrednio i w czasie rzeczywistym będą też trafiały do bazy PESEL dane z aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wpisywanych do systemu informatycznego RSC. Zostanie również rozszerzony zakres informacji przesyłanych przez urzędy stanu cywilnego.
Nowością będzie to, że oprócz podstawowych danych o urodzeniu dziecka kierownicy USC będą mieli obowiązek powiadomić system ewidencji ludności także o zawarciu przez jego rodziców małżeństwa, o jego unieważnieniu czy rozwodzie, a także o zgonie matki lub ojca. Ponadto – inaczej niż dotychczas – wraz informacjami przekazywanymi w przypadku sporządzenia lub zmiany aktu urodzenia albo zmiany aktu małżeństwa urzędy będą musiały wysyłać dane o ewentualnym zgonie osoby, której ten dokument dotyczy.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji