Projekt założeń do zmian w kodeksie postępowania cywilnego, który ma pomóc w walce z szantażem klauzulami, jest już po komisji uzgodnieniowej. Część uwag zgłoszona w ramach konsultacji i uzgodnień została uwzględniona przez autora projektu, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości.
Interpretacja urzędu
Wśród podmiotów, które zgłosiły własne postulaty, była Konfederacja Lewiatan. Zaproponowała ona m.in. wprowadzenie mechanizmu konsultowania projektów postanowień wzorców umownych pod względem ich ewentualnej abuzywności. Lewiatan proponuje, aby odbywało się to np. w formie wniosku o wydanie interpretacji, kierowanego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub w ramach konsultacji przeprowadzanych w uregulowanym trybie. Konfederacja zaznacza, że w tym drugim przypadku prezes UOKiK powinien mieć obowiązek udziału w tego typu konsultacjach, wnioskowanych przez przedsiębiorcę. To nie może zależeć od dobrej woli urzędnika – zaznacza Konfedracja Lewiatan.
„Warto rozważyć wprowadzenie tego rodzaju narzędzi, które przecież w ogromnym stopniu przyczyniłyby się do ochrony interesów konsumentów, a jednocześnie nie byłyby represyjne wobec przedsiębiorców. Z kolei tam, gdzie przedsiębiorca nie zgadzałby się z organem administracji (i odwrotnie), istniałaby droga sądowa” – czytamy w opinii. Zdaniem konfederacji ich propozycja jest bardzo dobrym sposobem na prewencyjne oddziaływanie na obrót i zapobieganie stosowaniu postanowień będących klauzulami niedozwolonymi.
Podobnego zdania jest resort sprawiedliwości, który w zestawieniu uwag do projektu wskazuje, że to propozycja ciekawa i do rozważenia, gdyby udało się ją zrealizować. Ministerstwo zaznacza jednak, że taka uprzednia konsultacja nie mogłaby ograniczać Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w razie wniesienia sprawy o dokonanie kontroli. Co najwyżej wyłączone mogłoby być nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który stosował wzorzec skontrolowany uprzednio przez UOKiK – proponuje MS.
Minimum 1000 członków
Ciekawą uwagę zgłosiło również Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (SPK). Zaproponowało zapis, zgodnie z którym członkowie organu zarządzającego stowarzyszenia składaliby oświadczenia co do liczby jego członków i sprawozdania z jego działalności pod rygorem odpowiedzialności karnej (z art. 233 par. 1 i 2 kodeksu karnego). Zgodnie z resortowym projektem prawo do wnoszenia powództw w sprawie klauzul niedozwolonych będą miały tylko te organizacje, które będą miały minimum tysiąc członków, dwuletni staż działalności oraz zostaną wpisane do rejestru prowadzonego przez prezesa UOKiK.
Resort sprawiedliwości uznał, że uwaga SPK jest zasadna i wprowadził do projektu propozycję, zgodnie z którą lista członków składana jest przez zarząd organizacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za prawdziwość przekazywanych danych.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach