Związek sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki nie powinien być uprawniony do wydawania zakazu klubowego.
Takie stanowisko zajęła Krajowa Rada Sądownictwa w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, który właśnie jest procedowany w Sejmie (druk 2857). Jego celem jest czytelne określenie kompetencji oraz poprawa jakości wykonywania zadań przez podmioty biorące udział w zabezpieczaniu imprez masowych.
W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa niektóre z zaproponowanych w nim pomysłów zdają się być jednak wadliwe prawnie. „KRS krytycznie ocenia wprowadzenie do art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ust. 10 umożliwiającego nałożenie zakazu klubowego przez związek sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki”.
„Zdaniem Krajowej Rady takie rozwiązanie oznacza wyposażenie zewnętrznych w stosunku do organizatora meczu, niepublicznych podmiotów w kompetencje do orzekania o ograniczeniu praw i wolności człowieka” – czytamy w stanowisku z 7 listopada tego roku.
Podkreśla się w nim, iż proponowane rozwiązanie wykracza poza wzajemne stosunki między podmiotami prawa prywatnego – organizatora i kibica – połączonymi poprzez fakt nabycia biletu węzłem obligacyjnym. W efekcie zakaz uczestnictwa w imprezie masowej zaczyna mieć charakter publicznoprawny.
W dokumencie rada zaznacza również, że już obecna redakcja art. 14 ust. 1a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) budzi podobne zastrzeżenia. Jego brzmienie powoduje bowiem, że zakaz klubowy wywołuje skutki nie tylko w relacjach z podmiotem go nakładającym, ale też z innymi organizatorami meczów piłki nożnej.
Negatywnie oceniony został również proponowany art. 15 ust. 2 pkt 3 stanowiący, że osobie, co do której w ocenie organizatora zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej, odmawia się sprzedaży biletu wstępu na mecz. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa taka regulacja budzi zastrzeżenia natury wręcz konstytucyjnej.
„Przede wszystkim ustawodawca nie przewiduje tutaj możliwości złożenia stosowanego odwołania do sądu, co narusza art. 45 konstytucji, nadto arbitralna decyzja organizatora ogranicza prawa dostępu obywateli do dóbr kultury, o którym mowa w art. 73 konstytucji.
Brak sprecyzowania w ustawie przesłanek, jakimi ma kierować się organizator, odmawiając sprzedaży biletu, prowadzi również, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, do podważenia wyprowadzanego z art. 2 konstytucji wymogu określoności przepisów prawa” – wylicza rada w swej opinii.
Ważne
Zakaz klubowy nałożony przez organizatora meczu piłkarskiego dotyczy również kolejnych imprez przeprowadzanych z udziałem jego drużyny rozgrywanych poza siedzibą organizatora
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie