Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93) – przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Biorąc pod uwagę kodeksowe uregulowania umowa sprzedaży samochodu powinna składać się z następujących elementów:

1. nazwy, czyli wskazania czynności prawnej, której dotyczy
2. szczegółowego określenia stron umowy. Dane kupującego i sprzedającego powinny zawierać:
• imię i nazwisko
• adres zameldowania – potwierdzone dowodem tożsamości z wskazaniem jego numeru, serii oraz informacji, kto ten dokument wydał
• warto wpisać także numery: NIP i PESEL;
3. określenia przedmiotu sprzedaży, ze wskazaniem:
• marki
• modelu
• roku produkcji
• numer nadwozia,
• numeru silnika
• aktualnego numeru rejestracyjnego;
4. oświadczenia kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu
5. oświadczenia sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy:
• stanowi jego własność,
• jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich,
• nie jest przedmiotem żadnego toczącego się postępowania
• nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia;
6. wskazania ceny (także słownie)
7. sposobu zapłaty
8. określenia miejsca i daty zawarciaWażne:
Umowę należy sporządzić na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron.

Powyższe wskazania dotyczą umowy sprzedaży samochodu pomiędzy osobami fizycznymi.