Kuzyn, który mieszkał u mnie kilka lat temu, ciągle jest zameldowany. Nie wiem, gdzie teraz przebywa, ponieważ od kiedy się wyprowadził, nie mam z nim kontaktu. Czy mogę go wymeldować bez jego wiedzy – pyta pani Krystyna.
Jest to jak najbardziej możliwe, gdyż istnieje coś takiego jak wymeldowanie administracyjne (z urzędu). Zameldowanie służy bowiem wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza fakt pobytu w danym lokalu. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, jest zobowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli nie dopełni dobrowolnie tego obowiązku, wówczas gmina, na terenie której mieszkała, może wydać decyzję w sprawie wymeldowania. Procedura jest uruchamiana zarówno z urzędu, jak i na wniosek osoby, która ma tytuł prawny do mieszkania lub domu. Takie wymeldowanie nie wpływa na ewentualne prawo przysługujące tej osobie do mieszkania, jego celem jest jedynie potwierdzenie, że nie przebywa już w dotychczasowym miejscu pobytu.
Wniosek o wymeldowanie osoby, która nie przebywa w miejscu zameldowania, musi zawierać jej dane oraz uzasadnienie, dlaczego chcemy ją wymeldować oraz wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Konieczny jest też dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania wnioskodawcy w oryginale (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu) oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy (np. wyrok orzekający eksmisję lub wyrok o sposobie korzystania z lokalu), a także dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Podczas prowadzonego postępowania administracyjnego – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy – mogą zostać przeprowadzone oględziny lokalu, przesłuchania stron i świadków, a także rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków. Uwaga! Od decyzji wydanej przez dział ewidencji ludności można złożyć odwołanie do właściwego wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Składa się je za pośrednictwem gminy, która wydała decyzję.

Podstawa prawna

Art. 15 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.).