Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013r., poz. 1247) zatrzymanie, jako jeden ze środków przymusu, polega na pozbawieniu konkretnej osoby wolności, z uwagi na podejrzenie lub uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo oraz istniejącą obawę, że będzie chciała uciec od odpowiedzialności. Zatrzymanie ma zastosowanie także przy postępowaniu w trybie przyspieszonym.

Z uwagi na istniejącą w polskim prawie zasadę domniemania niewinności, każdy z nas jest niewinny aż do momentu udowodnienia winy. Sam fakt pozbawienia wolności jest niedogodnością dlatego ustawodawca stworzył katalog praw, które powinny być względem zatrzymanego stosowane.

Do najważniejszych praw zatrzymanego należą:

1. prawo o informacji – zatrzymany powinien być natychmiast poinformowany o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach;
2. prawo do skorzystania z pomocy adwokata
3. prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza
4. prawo do złożenia i odmowy złożenia oświadczenia w sprawie zatrzymania – zatrzymany może wyrazić swoje zdanie na temat czynności, która go dotyczy, a jego stanowisko powinno być ujęte w protokole;
5. prawo do otrzymania protokołu z zatrzymania
6. prawo dostępu do pierwszej pomocy medycznej
7. prawo do zawiadomienia osoby najbliższej dla zatrzymanego o zdarzeniu
8. prawo do złożenia zażalenia do Sądu – można w nim żądać: zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania;
9. prawo do natychmiastowego zwolnienia – jeżeli okaże się, że zatrzymanie było bezpodstawne lub nielegalne