Dotychczasowe przepisy ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986r., Nr 36 poz. 180 z zm. – dalej ustawa) zezwalają na zawarcie małżeństwa miejscu innym niż urząd gdy zachodzą uzasadnione przyczyny. Ogólna regulacja, tak naprawdę zostawia podjęcie decyzji kierownikowi USC. To on bada podane przez zainteresowanych powody i dokonuje ich oceny. W rezultacie pary powołujące się na te same zdarzenia, otrzymywały odmienne rozstrzygnięcia

Przygotowana nowelizacja ma ujednolicić działalność USC w tej kwestii. Zgodnie z artykułem 84 ust. 4 i 5 projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu będzie możliwe gdy:

Zgoda oficjela nakłada na wnioskujących obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty. 1000 zł  - taką kwotę będą musieli zapłacić. Wysokość opłaty określa projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wysokości opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu – dalej projekt rozporządzenia.

Sposób wyliczenia opłaty został skazany art. 4 ust. 7 projektu ustawy. Pieniądze, mają „pokryć koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego”. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zapisano, że opłata pełni „funkcję kompensacyjną” a jej zadaniem jest jedynie pokrycie rożnych wydatków, związanych z organizacją udziału urzędnika”. Jako przykład wskazano koszty:

  • osobowe konieczne do zachowania ciągłości pracy urzędu np wynagrodzenie osoby zastępującej kierownika, kiedy ten będzie brał udział  ceremonii
  • związane z dojazdem kierownika na miejsce ceremonii, tj. opłacenie firmy zajmującej się transportem osobowym
  • dotyczące przygotowania kierownika do przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu  związek małżeński
Ustawodawca w art. 84 ust. 8 projektu ustawy zastrzegł, że opłata nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz że stanowi ona dochód gminy.