Chcę wyciąć drzewo na działce. Jest stare, chore, grozi zawaleniem. Postanowiłam, że zrobimy to teraz, jesienią. Jednak syn ostrzegł mnie, że drzew nie wolno wycinać tak po prostu, że muszę wcześniej uzyskać zgodę w gminie. Czy to prawda? Drzewo rośnie na mojej działce, zasadził je mój ojciec. Co do tego gminie – pyta pani Marianna.
Syn ma rację. W Polsce nie wolno wycinać drzew samowolnie, nawet tych własnych. Kwestię tę reguluje ustawa o ochronie przyrody. Niemniej jednak często zdarza się, że ktoś wycina drzewo, nie dopełniwszy formalności, a potem jest zaskoczony wysokością kary.
Tymczasem usunięcie drzew z terenu nieruchomości musi zostać poprzedzone zezwoleniem wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Tylko jeśli nieruchomość, na której rosną drzewa przeznaczone do wycięcia, wpisana jest do rejestru zabytków, zezwolenie wyda wojewódzki konserwator zabytków. Aby uzyskać takie zezwolenie, trzeba złożyć wniosek zawierający dane personalne zainteresowanego, określenie tytułu prawnego władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, in formacje o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo, plan sytuacyjny (rysunek) pokazujący usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i budynków istniejących lub planowanych na tej nieruchomości. Warto przy tym pamiętać, że jeśli pień drzewa rozdwaja się poniżej wysokości 130 cm od gruntu, to każdy traktuje się jak odrębne drzewo.
Nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycięcie drzew między innymi: w lasach, owocowych (z wyjątkiem drzew na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków), na plantacjach drzew, drzew młodszych niż 10 lat.
Za pozwolenie na wycięcie drzewa generalnie trzeba zapłacić. Stawki ustalają samorządowi urzędnicy na podstawie stosownych tabelek. Bierze się pod uwagę obwód drzewa na wysokości 130 cm. Najtańsze jest wycięcie topoli, olchy czy klonu jesionolistnego – 13,52 zł za 1 cm obwodu pnia. Najdroższe jest wycięcie jodły – 337,21 za centymetr obwodu. Nie trzeba jednak płacić za wycięcie drzew na własnej posesji, o ile nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyska się wspomniane pozwolenie.
Uwaga
Kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia wynosi trzykrotność stawek zwykłych
Podstawa prawna
Art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627). Obwieszczenie ministra środowiska z 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 835).