Zgodnie z projektem sąd spadku będzie powiadamiał oddział banku o złożeniu do depozytu m.in. dokumentów potwierdzających posiadanie przez spadkodawcę rachunku czy lokaty.
Ma to uniemożliwić dokonanie na ich podstawie nieuprawnionej wypłaty. Natomiast komornik, dokonując z polecenia sądu spisu majątku ruchomego, będzie zawiadamiał wojewódzkiego konserwatora zabytków o przedmiotach o wartości artystycznej, zabytkowej lub naukowej.
Takie zabezpieczenie inwentarza sąd poleci z urzędu albo na wniosek m.in. spadkobierców, zapisobierców i wykonawcy testamentu.