ORA w Katowicach zwraca uwagę, że będąca aktualnie w okresie vacatio legis nowelizacja kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zawiera istotną zmianę art. 8 ustawy o radcach prawnych. Umożliwi ona bowiem prowadzenie obron w sprawach karnych tym radcom prawnym, którzy wykonując zawód w kancelarii, nie pozostają w stosunku pracy.

W środowisku adwokackim od dawna pojawiają się głosy, że radcowie nie są przygotowani do nowej roli.

ORA w Katowicach zwraca także uwagę, że wprowadzenie „wyjątku legislacyjnego ostatecznie zalegalizuje możliwość wykonywania przez radców prawnych zawodu w dowolnej formie łącznie, a tym samym wprowadzi stan głębokiej konstytucyjnej nierównowagi uprawnień pomiędzy zawodem adwokackim i radcowskim, na niekorzyść adwokatury.”

W ocenie sygnatariuszy zmiany te mogą zagrozić dalszemu funkcjonowaniu wolnego zawodu prawniczego, bowiem przyznają korporacji radcowskiej uprawnienia ewidentnie szersze od tych posiadanych przez samorząd adwokacki. Członkowie katowickiej palestry obawiają się, iż mogą wpłynąć także na masowy odpływ, zwłaszcza młodych adwokatów do siostrzanej korporacji, która oferować im będzie możliwość wykonywania zawodu łącznie w formie wolnej i na zasadzie zatrudnienia na umowę o pracę.

I dodają, że zmiana art. 8 ustawy o radcach prawnych usankcjonuje tym samym nierówne traktowanie obu zawodów i rażąco naruszy konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

ORA w Katowicach zawraca się zatem do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie wysiłków mających na celu wniesienie do Trybunału Konstytucyjnego skargi na niezgodność z konstytucją planowej zmiany art. 8. Wskazuje, że powinna ona opierać się na zarzucie naruszenia konstytucyjnej zasady równego traktowania zawodu adwokackiego i radcowskiego przez ustawodawcę.

PS/źródło:ORA w Katowicach