Wyeliminowanie komornika z rynku będzie się odbywało automatycznie, bez długotrwałej procedury administracyjnej i wydawania decyzji przez ministra sprawiedliwości.
Z mocy prawa wygaśnie powołanie na stanowisko wówczas, gdy komornik umrze, zrezygnuje z pełnienia obowiązków, zostanie ukarany dyscyplinarnie wydaleniem ze służby albo prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź utraci obywatelstwo polskie. Taką nową procedurę wprowadzi ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, którą w trzecim czytaniu przyjął Sejm.
– Gdy komornik dobrowolnie rezygnuje z pełnionej funkcji, to decyzja może być tylko jedna: odwołanie. Nie ma więc żadnego uzasadnienia wszczynanie w tej sprawie postępowania administracyjnego – tłumaczyła podczas debaty poseł Lidia Staroń (PO).
Znowelizowane przepisy przewidują, że w razie śmierci, odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania likwidację kancelarii oraz sprawy do tej pory niezakończone będzie prowadził wyznaczony zastępca. Z mocy prawa otrzyma cały należny z tego tytułu dochód, podczas gdy komornik odwołany bądź ten, którego powołanie wygasło oraz spadkobierca zmarłego dostaną tylko prawomocnie ustalone opłaty. Komornik ukarany wygaśnięciem powołania będzie mógł dopiero po upływie 10 lat ubiegać się o ponowne przyjęcie do zawodu.
– Po analizie postępowań w sprawie odwołania komorników, którzy zostali prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo, samorząd komorniczy pozytywnie zaopiniował projekt – mówi Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Jego zdaniem obecna regulacja jest wykorzystywana przez zawieszonych do przedłużania procedury odwołania.
Etap legislacyjny
Ustawa przekazana do Senatu