Takie zmiany w procedurze karnej przegłosowali w piątek posłowie. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Nowe przepisy modyfikują również regulacje ograniczające wnoszenie kasacji przez inne strony niż uprawnione podmioty. Chodzi tutaj m.in. o prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich czy rzecznika praw obywatelskich. Wszyscy oni, po wejściu w życie omawianej noweli, zyskają prawo do wnoszenia kasacji również opartych na podstawach właściwych do wnoszenia apelacji.
Obecnie mogą to robić tylko, gdy w sprawie występują bezwzględne przyczyny odwoławcze lub inne rażące naruszenie prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Projektodawcy uzasadniają, że ta zmiana wynika z przekonania, że RPO, PG czy RPD powinni mieć szersze uprawnienia procesowe niż strony postępowań. „Te organy interweniują w sprawach sądowych w nadzwyczajnych sytuacjach i zakres ich uprawnienia nie powinien być limitowany tak jak dla stron” – czytamy w uzasadnieniu.
Najwięcej kontrowersji wywołuje druga zmiana przewidziana w przegłosowanej noweli – przyznanie prawa do wnoszenia kasacji władzy wykonawczej ministrowi sprawiedliwości. Protestowali przede wszystkim przedstawiciele władzy sądowniczej.
„W sytuacji funkcjonowania niezależnej prokuratury i analogicznego uprawnienia prokuratora generalnego przyznanie ministrowi sprawiedliwości prawa do wnoszenia kasacji stanowić będzie przejaw braku zaufania politycznej władzy wykonawczej do niezawisłych sądów i niezależnej prokuratury” – czytamy w opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Etap legislacyjny
Skierowano do podpisu prezydenta