Rejestrujący firmę będzie zobligowany wskazać maksymalnie 10 rodzajów działalności. Dziś rekordziści podają ich setki.
Patrycja Loose rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości / Dziennik Gazeta Prawna
Za dwa miesiące w życie wejdą zmiany, które mają sprawić, że przedsiębiorcy będą zgłaszać do KRS tylko faktycznie wykonywane rodzaje działalności gospodarczej. Rejestrując działalność, będzie można podać nie więcej niż 10 kodów PKD. Pozostali przedsiębiorcy będą mieli pięć lat na aktualizację danych.
Modyfikacje wprowadza ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161). Celem jest zwiększenie wartości informacyjnej rubryki „przedmiot działalności przedsiębiorcy”, którą muszą wypełniać podmioty zgłaszające wpis do KRS.
Dziś wspomniana rubryka często jest pogardliwie nazywana „rubryką dezinformacji”, o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach DGP. Przedsiębiorcy wolą wskazać większą liczbę kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), niż odpowiadałoby to faktycznie prowadzonym przez nich rodzajom biznesu. Wychodzą z założenia, że gdyby w przyszłości spółka chciała rozszerzyć swoją działalność, to uniknie formalnej procedury zgłoszenia zmian do KRS. Jednak w konsekwencji wartość informacji podawanych przez przedsiębiorców w tej rubryce jest niewielka. Nie ma bowiem pewności, czy spółka rzeczywiście jest tak wszechstronna, jak wynika to z KRS, czy też większą liczbę kodów PKD podano po prostu na zapas.
Wspomniana nowelizacja, która zacznie obowiązywać 1 grudnia 2014 r., ma uporządkować chaos. Ograniczenie liczby zgłaszanych kodów do 10 nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy nie będą mogli prowadzić bardziej zróżnicowanej działalności gospodarczej. Wówczas szerszy zakres biznesu mogą wskazać chociażby w umowie spółki. [patrz opinia eksperta]
Nowością będzie również zamieszczenie w KRS informacji o przeważającym przedmiocie wykonywanego biznesu. Obecnie spółki takie dane muszą samodzielnie przekazywać do urzędów skarbowego i statystycznego. Od 1 grudnia br. będą zobowiązane zgłosić taką informację również do KRS. Dane o przeważającej działalność przedsiębiorcy staną się tym samym jawne, co ma wzmocnić pewność obrotu gospodarczego. Jeżeli potencjalny kontrahent będzie przekonywał, że określony biznes jest kluczowy w polityce rozwoju jego firmy, to będzie to można zweryfikować je w ogólnosądowym rejestrze.
W praktyce przedsiębiorcy mogą zadawać pytanie, co należy uznać za dominujący rodzaj biznesu. Ma to być ten, który ma największy procentowy udział w ogólnej wartości przychodów lub sprzedaży przedsiębiorcy. Innymi słowy: ten, który przynosi firmie największe pieniądze. Jeżeli zaś z różnych powodów nie jest możliwe kierowanie się tym kryterium – decydująca będzie liczba pracowników. Segment biznesu w danej spółce, w którym osób świadczących pracę jest najwięcej, ma charakter działalności przeważającej. To, czy podany w ten sposób rodzaj biznesu odzwierciedla fakty, sprawdzi sąd rejestrowy. Oczywiście kod działalności przeważającej podawany we wpisie do rejestru musi odpowiadać danym z dokumentów przedsiębiorcy.
Opisywane zmiany obejmą zarówno nowe spółki, jak i tych przedsiębiorców, którzy już figurują w KRS. Ci drudzy będą mieli pięć lat, licząc od 1 grudnia br., by dostosować podane przez siebie informacje do wymogów znowelizowanej ustawy. Co do zasady zostaną poproszeni o dokonanie aktualizacji przy pierwszym wniosku o zmianę danych ujętych w KRS, który złożą po wejściu w życie nowelizacji.
OPINIA EKSPERTA
Jak wynika z doświadczeń sądów rejestrowych obecnie przedsiębiorcy ujawniają w rejestrze kilkadziesiąt, a nawet kilkaset przedmiotów działalności (tak „na wszelki wypadek”). Wpis taki nie stanowi de facto żadnej informacji o przedmiocie działalności podmiotu.
Ograniczenie liczby wpisywanych do KRS przedmiotów działalności ma na celu ujawnienie w KRS rzeczywiście wykonywanej przez podmiot działalności i może być określone w sposób bardzo ogólny (ze wskazaniem jednego, przeważającego rodzaju działalności). Nawet przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w szerokim zakresie nie powinien mieć problemu z jej ogólnym opisaniem w 10 pozycjach.
W umowie spółki podmiot może określić dowolną liczbę przedmiotów działalności. Rozpoznając wniosek o wpis nowego lub zmienionego przedmiotu działalności, sąd będzie badał, czy przedmiot działalności podany we wniosku zawiera się w opisie przedmiotu działalności zawartym w umowie spółki.