Pani Dorota na stałe jest zameldowana w Warszawie, lecz mieszka w podkarpackiej wsi. Tam też jest zameldowana na pobyt czasowy. I tam ma zarejestrowany samochód. – Jakież było moje zdumienie – opowiada – gdy podczas kontroli policjanci zwrócili mi uwagę, że moje zameldowanie czasowe już wygasło, a dowód rejestracyjny też jest nieważny. Czy nadal trzeba się meldować? Tyle słyszałam o zniesieniu obowiązku meldunkowego i nic z tego nie wynikło? – pyta zdziwiona.
Obowiązek meldunkowy istnieje. Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego.
Nadal istnieją dwa rodzaje meldunku:
● zameldowanie na pobyt stały, czyli deklaracja zamieszkania w określonej miejscowości pod wskazanym adresem z zamiarem stałego tam przebywania;
● zameldowanie na pobyt czasowy to deklaracja okresowego przebywania w innej miejscowości pod wskazanym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.
Na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące należy zameldować się najpóźniej w 30. dniu od dnia przybycia do tego miejsca. Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w określonej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż dwa miesiące ma obowiązek zameldować się na pobyt stały. Może jednak tego nie robić, jeżeli pracuje poza miejscem pobytu stałego, jej pobyt w tym miejscu związany jest z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub podyktowany względami rodzinnymi. Wątpliwości odnośnie do charakteru pobytu rozstrzyga pracownik komórki ewidencji ludności w urzędzie gminy. On też określa granice pobytu czasowego.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Natomiast mając meldunek na pobyt stały w jednym miejscu, można być jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy w innym miejscu – także tylko jednym. Dlatego do zameldowania niezbędne jest wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Od niedawna (od 2013 r.) dzieje się to automatycznie, poprzez zameldowanie w nowym miejscu – wystarczy wypełnić jeden formularz.
Nowością od 2015 r. będzie to, że dane o adresie znikną z naszych dowodów osobistych. Dowód będzie ważny 10 lat, a zmieniając miejsce zamieszkania, nie będzie trzeba go wymieniać. Wszystkie dane zostaną jednak zapisane w elektronicznym systemie ewidencji ludności.
Podstawa prawna
Art. 4–9 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.).