Kwestie pełnomocnictw uregulowane zostały w punkcie 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Zgodnie z jego treścią Poczta  Polska uznaje pełnomocnictwa wystawione na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz specjalne pełnomocnictwa pocztowe.

Pełnomocnictwo ogólne

Pierwszy rodzaj pełnomocnictwa, wynikający wprost z regulacji Kodeksu Cywilnego, wystawiany jest bezpłatnie i musi posiadać formę pisemną. Osoba chcąca wystawić takie pełnomocnictwo może skorzystać z wzoru dla pełnomocnictwa pocztowego. Niezbędne elementy, które powinien zawierać wystawiany dokument to:

•    Imię i nazwisko osoby upoważnianej i upoważniającej;
•    Dane obu osób pochodzące z dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. nr i seria dowodu osobistego);
•    Data i miejsce wystawienia;
•    Okres na jaki upoważnienie jest wystawiane wraz z podaniem adresu;
•    Zakres upoważnienia - czyli określenie do jakich czynności wystawiany dokument będzie uprawniał;
•    Podpis mocodawcy.

Przesyłka z sądu? Tylko pocztowe

Odbiór korespondencji z sądu wymagać będzie wystawienia specjalnego pełnomocnictwa pocztowego. 12 lipca 2012 r. w życie weszła nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z jej złożeniami osobami upoważnionymi do odbioru pism sądowych są, oprócz adresata, osoby posiadające pełnomocnictwo pocztowe (wcześniej tego typu korespondencję mógł odbierać tylko adresat).

Wystawienie pełnomocnictwa pocztowego wiązać będzie się jednak z opłatą. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek trzeba zapłacić 25,83 zł brutto, a za pełnomocnictwo okresowe musimy zapłacić 5,54 zł brutto za każdy miesiąc lub jego część. Natomiast pełnomocnictwo uprawniające do jednorazowego odbioru określonej przesyłki kosztować będzie 2,46 zł brutto.

Pełnomocnictwa pocztowego adresat może udzielić w placówce oddawczej operatora. Sporządzane jest ono na specjalnym druku dostępnym również w wersji cyfrowej na stronie Poczty Polskiej. Należy pamiętać, że pracownik danej placówki przyjmie pełnomocnictwo wyłączenie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku wystawiania pełnomocnictw dotyczących osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wymagane jest okazanie pracownikowi placówki również innych dokumentów, takich jak np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.