Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 kwietnia 2014 r. 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej przewiduje kilka rodzajów konfiskaty mienia: przepadek narzędzi i korzyści pochodzących z przestępstwa w związku ze skazaniem, konfiskatę rozszerzoną mienia należącego do osoby skazanej bądź przekazanego przez nią osobom trzecim, a także konfiskatę majątku bez wcześniejszego orzeczenia skazującego w przypadku ucieczki bądź choroby osoby podejrzanej lub oskarżonej. Właśnie ta ostatnia możliwość wzbudza poważne zastrzeżenia konstytucyjne ze strony resortu sprawiedliwości. Wiceminister Michał Królikowski, który kwestionował zgodność z polską ustawą zasadniczą mechanizmu konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego już w fazie prac nad dyrektywą, w odpowiedzi na zapytanie poselskie stwierdził, że implementacja tej regulacji do polskiego prawa spotka się z problemami.

- Przepis dotyczący zajęcia mienia bez wyroku skazującego nie ma odpowiednika w polskim prawie. Można mieć także wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją, a zwłaszcza z określoną w niej zasadą ochrony prawa własności, zasady proporcjonalności ograniczenia wolności i prawa, a także z zasadą domniemania niewinności – potwierdza Wioletta Olszewska z biura prasowego resortu sprawiedliwości.