Jeżeli kolejny wywiad z rodzicem niepłacącym alimentów wykaże, że jego sytuacja nie uległa zmianie, gmina nie skieruje wniosku do urzędu pracy o jego aktywizację zawodową. Nie będzie też ponownie uruchamiać procedury zatrzymania mu prawa jazdy.

Takie uproszczenie ma wprowadzić nowelizacja ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.). Gminy od dawna oczekują tych zmian.
– Pozwolą one na obniżenie kosztów działań podejmowanych wobec niesolidnych rodziców. Spowodują też, że będą one wymagać mniej pracy i czasu – uważa Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Projekt zakłada m.in. rezygnację z wydawania dłużnikowi po zakończeniu okresu świadczeniowego, w którym wypłacane jest wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na jego dzieci, decyzji nakazującej mu zwrot pieniędzy. W konsekwencji nie będzie konieczne prowadzenie ich egzekucji w trybie administracyjnym. Ściąganiem należności będzie się więc zajmował wyłącznie komornik sądowy.
Ponadto środki odzyskiwane od niesolidnego rodzica nie będą już dzielone między gminę właściwą dla wierzyciela a tę, w której mieszka dłużnik (jeżeli są to inne samorządy). 40 proc. uzyskanej kwoty trafi do samorządu wypłacającego świadczenia z FA, pozostałe 60 proc., tak jak dotychczas, będzie dochodem budżetu państwa.
Gminy nie będą też musiały powtarzać co roku tych samych czynności wobec dłużników alimentacyjnych. W przypadku każdego kolejnego postępowania dotyczącego tego samego rodzica obowiązkowy będzie wywiad oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego. Natomiast gdy z uzyskanych z nich informacji będzie wynikać, że jego sytuacja nie uległa zmianie, to samorząd nie będzie musiał zwracać się do urzędu pracy o jego aktywizację zawodową. Ponadto nie będzie konieczne wszczynanie wobec rodzica dodatkowego postępowania o uznanie go za uchylającego się od alimentacji, co prowadzi do odebrania mu prawa jazdy, o ile poprzednio wydana decyzja w tej sprawie pozostaje w mocy.
Wspomniana nowelizacja wprowadza porządkujące zmiany również w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych.

43,3 mln zł mają wynieść wynikające z nowelizacji oszczędności dla sektora finansów publicznych

Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach