Rada Ministrów przyjęła wczoraj program „Polityka nowej szansy” (PNS) zaproponowany przez ministra gospodarki. To pierwszy rządowy dokument odnoszący się kompleksowo do problematyki zarządzania przedsiębiorstwem pogrążonym w kryzysie.

Zawiera m.in. propozycje zmian w prawie upadłościowym. Najważniejsze mają dotyczyć: definicji niewypłacalności, wydłużenia do dwóch miesięcy (z jednego miesiąca) terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, kryteriów wynagradzania syndyka i ułatwień w zaskarżaniu czynności upadłego, których dokonał przed ogłoszeniem upadłości.
Bardzo ważną zmianą miałoby być wprowadzenie obowiązkowego elektronicznego obiegu dokumentów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych w odniesieniu do takich m.in. czynności, jak zgłoszenie wierzytelności, przesłanie sądowi przez syndyka listy wierzytelności czy wnoszenie sprzeciwów.
Program przewiduje też m.in. wprowadzenie instrumentów, które miałyby zachęcić przedsiębiorców do składania w terminie wniosków o ogłoszenie upadłości – zamiast lub obok przewidzianych obecnie sankcji za opóźnienia (jak np. odpowiedzialność członków zarządu własnym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa).
Oprócz tego dokument mówi o przyspieszeniu postępowania upadłościowego, aby nie trwało dłużej niż rok, bo taki termin rekomenduje KE.
MF podjęło już prace w tym zakresie, m.in. zaproponowało utworzenie Centralnego Rejestru Upadłości prowadzonego w formie elektronicznej. Będą w nim zamieszczane obwieszczenia i ogłoszenia wymagane w prowadzonych postępowaniach, co pozwoli skrócić czas potrzebny na dokonanie określonych czynności oraz ograniczyć koszty. W PNS pojawia się również postulat, by nowelizacja prawa upadłościowego zapewniła spójność tych regulacji z przepisami prawa restrukturyzacyjnego (jego projekt jest w konsultacjach społecznych).
Autorzy programu proponują też szkolenia sędziów orzekających o upadłości, szczególnie uwzględniające zagadnienia ekonomiczne.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął