Nowela zawiera także wiele innych zmian. Jedną z najważniejszych jest wprowadzenie dodatkowej instytucji leniency plus. Ma ona uatrakcyjnić program łagodzenia kar za kartele. Przedsiębiorca, wobec którego prowadzone jest postępowanie antymonopolowe, otrzyma dodatkowe obniżenie kary o 30 proc., o ile dostarczy urzędowi informacji o innym niedozwolonym porozumieniu, w którym również brał udział. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i w ogóle uniknie w niej kary finansowej.
Reklama
Ponadto ustawa dzieli postępowanie koncentracyjne, prowadzone przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na dwa etapy. Do pierwszej fazy, która będzie kończona po miesiącu, będą kierowane sprawy proste. Urząd szacuje, że trafi do niej co najmniej 80 proc. przypadków. Gdy organ antymonopolowy uzna, że sprawa jest trudniejsza, skieruje ją do fazy drugiej, która będzie trwała do czterech miesięcy.
Nowela wprowadza również kary dla menedżerów i prezesów za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk antykonkurencyjnych, czyli udziału w kartelu. Maksymalna wysokość takiej kary została wyznaczona na 2 mln zł.
Etap legislacyjny
Ustawa wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r.