Zdaniem RPO powinien powstać odrębny akt prawny, który całościowo regulowałby tę wrażliwą materię. W nowej ustawie powinny znaleźć się przepisy gwarantujące zapewnienie właściwej ochrony godności, zdrowia, życia i prywatności osoby poddawanej takim badaniom. Obecnie badania genetyczne wykorzystywane są bowiem coraz powszechniej m.in. w ochronie zdrowia (stosuje się je w celu diagnostyki chorób lub do badań naukowych), ale także w działaniach Policji czy wojska. Wykorzystanie informacji genetycznej może też wiązać się z ryzykiem dyskryminacji ze względu na określone cechy genetyczne.

Rzecznik zaleca, by w nowych przepisach została uregulowana kwestia zabezpieczenia materiału genetycznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości wykonywanych badań. Istotne jest też stworzenie odpowiedniego modelu zgody pacjenta lub uczestnika badań w zależności od tego, w jakim celu przeprowadzone jest badanie. Zdaniem RPO w celu ochrony osoby poddawanej badaniom przepisy powinny przewidywać prowadzenie specjalnego „poradnictwa genetycznego”, które pozwoli każdemu świadomie decydować o dalszym postępowaniu po otrzymaniu wyniku testu genetycznego.

Pismo do prezesa Rady Ministrów to kolejne wystąpienie RPO w tej sprawie. Problem był już wcześniej sygnalizowany poszczególnym ministrom, jednak ze względu na wieloaspektowość zagadnienia Rzecznik uznał, że niezbędna jest ponadresortowa regulacja tego zagadnienia.