Proponowana przez resort skarbu nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej nie spodobała się CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne krytykuje zmiany dotyczące podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez radców prokuratorii, czyli pełnomocników, którzy dziś bronią interesów Skarbu Państwa w najważniejszych sporach przed trybunałami i sądami.
Obecnie reguły są surowe: jedyna dodatkowa praca, jaką mogą podjąć, to działalność naukowa lub dydaktyczna. Minister skarbu państwa chce to zmienić. Proponuje znieść ograniczenia dotyczące rodzaju dodatkowego zajęcia, ale jednocześnie wprowadzić zasadę, że zawsze będzie ono wymagało uprzedniej pisemnej zgody prezesa prokuratorii.
„O ile wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody (prezesa prokuratorii – red.) nie budzi wątpliwości, o tyle zdecydowanie negatywnie ocenić należy rezygnację z ograniczeń dotyczących dopuszczalnych rodzajów dodatkowego zatrudnienia” – wynika z opinii CBA. W ocenie biura istotą tej zmiany jest de facto dopuszczenie możliwości wykonywania przez radców pracy zarobkowej na rzecz kancelarii prawnych czy podmiotów gospodarczych.
Prezes Prokuratorii Generalnej nie będzie miał skutecznych narzędzi, pozwalających mu prześledzić powiązania kapitałowe, osobowe czy biznesowe podmiotu, dla którego dany radca miałby pracować – ostrzega CBA. Tym samym nie będzie mógł zapobiec sytuacji, w której faktycznym beneficjentem pracy, której podjął się radca, może się okazać przeciwnik procesowy prokuratorii.
Wątpliwości biura budzi też pomysł zmian w ustawie antykorupcyjnej (Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 679 ze zm.). Ministerstwo skarbu chce z katalogu osób, do których stosuje się jej przepisy, wykreślić prezesa prokuratorii i jej wiceprezesów. Dlaczego? Bo – jak twierdzi – osoby te są i tak objęte tymi regulacjami. Mieszczą się bowiem w kategorii osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mówi art. 1 ustawy. Zdaniem CBA projektodawca nie wskazał jednak konsekwencji takiej zmiany. A spowoduje ona, że prezesa i wiceprezesów prokuratorii nie będą dotyczyć sankcje przewidziane w art. 5 – za naruszenie przepisów ustawy antykorupcyjnej (np. odpowiedzialność dyscyplinarna).
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach