Majstrowanie przy ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym spowodowało, że ustalono wprawdzie wspólne miejsce składania pakietu dokumentów określane jako jedno okienko, ale faktycznie wydłużono procedurę rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Teraz skróceniem procesu rejestracji zajął się Sejm. W tym tygodniu odbędzie się drugie czytanie projektu zmieniającego ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt przewiduje objęcie zasadą jednego okienka wszystkich podmiotów wpisywanych do rejestru przedsiębiorców, aby niezwłocznie po dokonaniu wpisu do KRS mogli rozpocząć działalność. Uproszczone i zautomatyzowane będą też procedury nadawania NIP i REGON: odbędzie się to automatycznie w systemach Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej zaraz po przekazaniu przez KRS danych o podmiocie. Przedsiębiorcy dostaną więc te numery bezpośrednio po dokonaniu wpisu do KRS.
Dziś mimo, że przedsiębiorca złoży w sądzie kompletne dokumenty, nie trafi do rejestru, jeśli wystąpią braki np. w umowie spółki lub tytule prawnym do lokalu.
– Sąd wzywa do uzupełnienia, a poprawiona dokumentacja kierowana jest za jego pośrednictwem do właściwych organów. Doręczanie korespondencji z sądu przez pocztę do tych organów trwa niekiedy kilka tygodni, co wydłuża uzyskanie numeru NIP lub REGON – zauważa radca prawny Lech Obara z kancelarii Lech Obara i Współpracownicy.
Etap legislacyjny
Projekt po I czytaniu