Pełnomocnik pocztowy może odbierać pisma i przesyłki z sądu lub od komornika, nawet jeżeli został on ustanowiony przed 3 maja 2012 r. – uznał Sąd Najwyższy.
Sprawa, na kanwie której zapadła uchwała SN, dotyczyła sporu pomiędzy Pawłem K. a Katarzyną G. i Arturem Ł. – następcami prawnymi spółki U., której wierzycielem był Paweł K. We wrześniu 2009 r. został wydany wyrok, w którym sąd nakazał dłużnikom zapłatę odpowiedniej sumy. Po pewnym czasie, nie mogąc uzyskać swojej wierzytelności, zainteresowany złożył wniosek do sądu o uzyskanie klauzuli wykonalności orzeczenia z 2009 r.
Wyrok opatrzony klauzulą w zastępstwie Artura Ł. odebrał pełnomocnik upoważniony do odbioru przesyłek pocztowych. Stało się to już 19 kwietnia 2013 r. Wkrótce potem do egzekucji długów przystąpił komornik. Jednak na te czynności złożył zażalenie Artur Ł. Zakwestionował on sam fakt doręczenia tytułu egzekucyjnego. Wskazywał, że pełnomocnictwo pocztowe zostało udzielone w roku 2011. Tymczasem dopiero 3 maja 2012 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która w art. 139 par. 11 dopuściła możliwość odbierania przesyłek sądowych w placówce pocztowej przez pełnomocnika pocztowego. Tak więc zdaniem dłużnika pełnomocnictwo pocztowe, którego udzielił on przed tą datą, nie obejmowało upoważnienia do odbioru korespondencji od komornika.
Sąd I instancji odrzucił zażalenie, ale sąd apelacyjny uznał, że istnieje w sprawie istotne zagadnienie prawne i przedstawił je SN. Ten obradując w składzie trzech sędziów, stwierdził, że w postępowaniu wszczętym po dniu wejścia w życie art. 139 par. 11 k.p.c. pismo sądowe może zostać odebrane przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego udzielonego przed 3 maja 2012 r.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 30 maja 2014r., sygn. akt III CZP 20/14.