Ustawa nie tylko porządkuje i ujednolica obecnie obowiązujące w zakresie oświadczeń majątkowych przepisy, ale również poszerza grupę osób, które będą musiały składać takie oświadczenia. Jeśli ustawa wejdzie w życie oświadczenia majątkowe będą musieli składać m.in. członkowie Trybunału Stanu; ławnicy, starsi referendarze sądowi, referendarze sądowi w sądach powszechnych; referendarze sądowi w sądach administracyjnych; asystenci sędziego; dyrektorzy sądów powszechnych; asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów; kuratorzy sądowi; a także asesorzy komorniczy, notariusze i zastępcy notarialni oraz osoby posiadające licencję syndyka, powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Do grona osób, które będą musiały składać oświadczenia majątkowe zaliczono również: członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego; zastępców Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; pracownicy Najwyższej Izby Kontroli; członkowie KNF

Oświadczenia majątkowe będą musieli również składać wszyscy żołnierze Żandarmerii Wojskowej - autorzy projektu wyjaśniają, że ma to związek z faktem, że żandarmi wykonują "czynności o charakterze zbliżonym do wykonywanych przez Policję, której funkcjonariusze są obowiązani do składania oświadczeń majątkowych".

Zgodnie z projektem Ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne obowiązek składania oświadczeń majątkowych będzie dotyczył:

1)    Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
2)    Marszałka i wicemarszałków Sejmu;
3)    Marszałka i wicemarszałków Senatu;
4)    Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów;
5)    Prezesa oraz wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli;
6)    Prezesa oraz wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego, członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
7)    Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego zastępców;
8)    Rzecznika Praw Dziecka oraz jego zastępcy;
9)    Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jego zastępcy;
10)    Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz jego zastępców;
11)    Przewodniczącego oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
12)    Głównego Inspektora Pracy oraz jego zastępców;
13)    Rzecznika Ubezpieczonych;
14)    Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;
15)    Ministra Stanu;
16)    Prezesa oraz wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk;
17)    Prezesa oraz wiceprezesów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
18)    Szefa Kancelarii Prezydenta oraz jego zastępców
19)    Szefa Kancelarii Sejmu oraz jego zastępców;
20)    Szefa Kancelarii Senatu oraz jego zastępców;
21)    Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jego zastępców;
22)    sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu;
23)    posłów i senatorów;
24)    posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej;
25)    sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Trybunału Stanu, sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, ławników, starszych referendarzy sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, a także dyrektorów sądów powszechnych;
26)    Prokuratora Generalnego oraz jego zastępców;
27)    prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratorów;
28)    wojewody oraz wicewojewody;
29)    urzędników oraz pracowników sądów powszechnych i prokuratury zajmujących stanowiska głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego, a także kierujących oddziałem oraz innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, a także urzędników oraz pracowników sądów administracyjnych zajmujących stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, radcy prawnego, audytora wewnętrznego, a także kierujących oddziałem oraz innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi;
30)    oficerów zawodowych;
31)    podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych;
32)    członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a także pracowników innych urzędów i jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej lub ustawy pracownikach urzędów państwowych:
a)    zajmujących stanowisko dyrektora generalnego, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego,
b)    kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami podziału urzędu lub jednostki organizacyjnej oraz ich zastępców,
c)    urzędników służby cywilnej,
d)    których średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, w roku kalendarzowym, za który składane jest oświadczenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę, dodatkiem służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego, a także innymi dodatkami jest równe albo wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, za który składane jest oświadczenie, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
e)    zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f)    inspektorów kontroli skarbowej i pracowników urzędów kontroli skarbowej,
g)    pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych,
h)    pracowników jednostek organizacyjnych Służby celnej,
i)    upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu;
33)    członków Krajowej Izby Odwoławczej;
34)    ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
35)    państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców;
36)    pracowników Państwowej Inspekcji Pracy - okręgowych inspektorów pracy i ich zastępców, pracowników wykonujących czynności kontrolne oraz zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, radcy prawnego;
37)    Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ich zastępców oraz funkcjonariuszy tych Agencji;
38)    Szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ich zastępców oraz funkcjonariuszy tych służb i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych służbach;
39)    Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jego zastępców oraz funkcjonariuszy i pracowników tego Biura;
40)    Szefa Biura Ochrony Rządu, jego zastępców oraz funkcjonariuszy tego Biura;
41)    funkcjonariuszy celnych;
42)    funkcjonariuszy Straży Granicznej;
43)    funkcjonariuszy Służby Więziennej;
44)    funkcjonariuszy pożarnictwa;
45)    funkcjonariuszy Policji;
46)    żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
47)    kuratorów sądowych;
48)    komorników sądowych i asesorów komorniczych;
49)    notariuszy i zastępców notarialnych;
50)    osób posiadających licencję syndyka, powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy;
51)    pracowników Najwyższej Izby Kontroli z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi niebędących stanowiskami kierowniczymi;
52)    starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
53)    Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego oraz członków Komisji Nadzoru Finansowego, a także pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
54)    prezesa, pozostałych członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz osób zajmujących stanowisko inspektora do spraw kontroli w regionalnych izbach obrachunkowych;
55)    prezesa, jego zastępcy oraz pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego;
56)    radnych rad gmin, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
57)    radnych rad powiatów, członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
58)    radnych sejmików wojewódzkich, członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
59)    pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych:
a)    zajmujących stanowisko głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego,
b)    kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz ich zastępców,
c)    których średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, w roku kalendarzowym, za który składane jest oświadczenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę, a także innymi dodatkami jest równe albo wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, za który składane jest oświadczenie, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
d)    upoważnionych do wydawania  decyzji administracyjne w imieniu organu,
e)    strażników gminnych (miejskich);
60)    osób zarządzających oraz członków organów zarządzających, a także organów nadzoru lub kontroli państwowych oraz samorządowych osób prawnych i osób kierujących ich oddziałami;
61)    osób posiadających uprawnienia egzaminatora w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami;
62)    członków zarządu oraz członków rady nadzorczej banku państwowego;
63)    członków zarządu oraz członków rady nadzorczej powszechnego towarzystwa emerytalnego;
64)    dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego w przedsiębiorstwie państwowym;
65)    prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli jednoosobowej spółki Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,  spółki, w której udział Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji,
66)    prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli spółki, dla której spółka, o której mowa w pkt 65, jest spółką dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
67)    prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli spółki wyznaczonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
68)    członków organów osób prawnych utworzonych przez państwowe lub samorządowe osób prawnych;
69)        rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów uczelni publicznych;
70)    członków Prezydium oraz Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, a także osób kierujących tworzonymi przez nią jednostkami organizacyjnymi oraz ich zastępców;
71)    osób sprawujących funkcję centralnych organów administracji rządowej, ich zastępców oraz osób będących członkami centralnych organów administracji rządowej;
72)    osób kierujących jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi, agencjami wykonawczymi, instytucjami gospodarki budżetowej, państwowymi funduszami celowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz państwowymi instytucjami filmowymi i ich zastępców.