Przepisy określające kto powinien składać oświadczenia majątkowe znaleźć można obecnie aż w 27 ustawach. Obowiązuje też aż 14 wzorów samych oświadczeń (różnią się zakresem podawanych danych, terminami składania oraz sankcjami za niezłożenie oświadczenia). Ministerstwo sprawiedliwości postanowiło więc ujednolicić przepisy w tym zakresie i przygotowało projekt Ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.

Ustawa nie tylko porządkuje i ujednolica obecnie obowiązujące w zakresie oświadczeń majątkowych przepisy, ale również poszerza grupę osób, które będą musiały składać takie oświadczenia. Jeśli ustawa wejdzie w życie oświadczenia majątkowe będą musieli składać m.in. członkowie Trybunału Stanu; ławnicy, starsi referendarze sądowi, referendarze sądowi w sądach powszechnych; referendarze sądowi w sądach administracyjnych; asystenci sędziego; dyrektorzy sądów powszechnych; asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów; kuratorzy sądowi; a także asesorzy komorniczy, notariusze i zastępcy notarialni oraz osoby posiadające licencję syndyka, powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Do grona osób, które będą musiały składać oświadczenia majątkowe zaliczono również: członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego; zastępców Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; pracownicy Najwyższej Izby Kontroli; członkowie KNF

Oświadczenia majątkowe będą musieli również składać wszyscy żołnierze Żandarmerii Wojskowej - autorzy projektu wyjaśniają, że ma to związek z faktem, że żandarmi wykonują "czynności o charakterze zbliżonym do wykonywanych przez Policję, której funkcjonariusze są obowiązani do składania oświadczeń majątkowych".

Zgodnie z projektem Ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne obowiązek składania oświadczeń majątkowych będzie dotyczył:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
2) Marszałka i wicemarszałków Sejmu;
3) Marszałka i wicemarszałków Senatu;
4) Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów;
5) Prezesa oraz wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli;
6) Prezesa oraz wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego, członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
7) Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego zastępców;
8) Rzecznika Praw Dziecka oraz jego zastępcy;
9) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jego zastępcy;
10) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz jego zastępców;
11) Przewodniczącego oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
12) Głównego Inspektora Pracy oraz jego zastępców;
13) Rzecznika Ubezpieczonych;
14) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;
15) Ministra Stanu;
16) Prezesa oraz wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk;
17) Prezesa oraz wiceprezesów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
18) Szefa Kancelarii Prezydenta oraz jego zastępców
19) Szefa Kancelarii Sejmu oraz jego zastępców;
20) Szefa Kancelarii Senatu oraz jego zastępców;
21) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jego zastępców;
22) sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu;
23) posłów i senatorów;
24) posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej;
25) sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Trybunału Stanu, sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, ławników, starszych referendarzy sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, a także dyrektorów sądów powszechnych;
26) Prokuratora Generalnego oraz jego zastępców;
27) prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratorów;
28) wojewody oraz wicewojewody;
29) urzędników oraz pracowników sądów powszechnych i prokuratury zajmujących stanowiska głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego, a także kierujących oddziałem oraz innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, a także urzędników oraz pracowników sądów administracyjnych zajmujących stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, radcy prawnego, audytora wewnętrznego, a także kierujących oddziałem oraz innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi;
30) oficerów zawodowych;
31) podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych;
32) członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a także pracowników innych urzędów i jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej lub ustawy pracownikach urzędów państwowych:
a) zajmujących stanowisko dyrektora generalnego, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego,
b) kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami podziału urzędu lub jednostki organizacyjnej oraz ich zastępców,
c) urzędników służby cywilnej,
d) których średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, w roku kalendarzowym, za który składane jest oświadczenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę, dodatkiem służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego, a także innymi dodatkami jest równe albo wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, za który składane jest oświadczenie, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
e) zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f) inspektorów kontroli skarbowej i pracowników urzędów kontroli skarbowej,
g) pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych,
h) pracowników jednostek organizacyjnych Służby celnej,
i) upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu;
33) członków Krajowej Izby Odwoławczej;
34) ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
35) państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców;
36) pracowników Państwowej Inspekcji Pracy - okręgowych inspektorów pracy i ich zastępców, pracowników wykonujących czynności kontrolne oraz zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, radcy prawnego;
37) Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ich zastępców oraz funkcjonariuszy tych Agencji;
38) Szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ich zastępców oraz funkcjonariuszy tych służb i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych służbach;
39) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jego zastępców oraz funkcjonariuszy i pracowników tego Biura;
40) Szefa Biura Ochrony Rządu, jego zastępców oraz funkcjonariuszy tego Biura;
41) funkcjonariuszy celnych;
42) funkcjonariuszy Straży Granicznej;
43) funkcjonariuszy Służby Więziennej;
44) funkcjonariuszy pożarnictwa;
45) funkcjonariuszy Policji;
46) żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
47) kuratorów sądowych;
48) komorników sądowych i asesorów komorniczych;
49) notariuszy i zastępców notarialnych;
50) osób posiadających licencję syndyka, powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy;
51) pracowników Najwyższej Izby Kontroli z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi niebędących stanowiskami kierowniczymi;
52) starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
53) Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego oraz członków Komisji Nadzoru Finansowego, a także pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
54) prezesa, pozostałych członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz osób zajmujących stanowisko inspektora do spraw kontroli w regionalnych izbach obrachunkowych;
55) prezesa, jego zastępcy oraz pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego;
56) radnych rad gmin, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
57) radnych rad powiatów, członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
58) radnych sejmików wojewódzkich, członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
59) pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych:
a) zajmujących stanowisko głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego,
b) kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz ich zastępców,
c) których średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w urzędzie lub jednostce organizacyjnej, w roku kalendarzowym, za który składane jest oświadczenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę, a także innymi dodatkami jest równe albo wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, za który składane jest oświadczenie, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
d) upoważnionych do wydawania decyzji administracyjne w imieniu organu,
e) strażników gminnych (miejskich);
60) osób zarządzających oraz członków organów zarządzających, a także organów nadzoru lub kontroli państwowych oraz samorządowych osób prawnych i osób kierujących ich oddziałami;
61) osób posiadających uprawnienia egzaminatora w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami;
62) członków zarządu oraz członków rady nadzorczej banku państwowego;
63) członków zarządu oraz członków rady nadzorczej powszechnego towarzystwa emerytalnego;
64) dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego w przedsiębiorstwie państwowym;
65) prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli jednoosobowej spółki Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, spółki, w której udział Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji,
66) prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli spółki, dla której spółka, o której mowa w pkt 65, jest spółką dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
67) prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz członka organu nadzoru lub kontroli spółki wyznaczonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
68) członków organów osób prawnych utworzonych przez państwowe lub samorządowe osób prawnych;
69) rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów uczelni publicznych;
70) członków Prezydium oraz Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, a także osób kierujących tworzonymi przez nią jednostkami organizacyjnymi oraz ich zastępców;
71) osób sprawujących funkcję centralnych organów administracji rządowej, ich zastępców oraz osób będących członkami centralnych organów administracji rządowej;
72) osób kierujących jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi, agencjami wykonawczymi, instytucjami gospodarki budżetowej, państwowymi funduszami celowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz państwowymi instytucjami filmowymi i ich zastępców.