Skazanie przez węgierski sąd na karę bezwzględnego dożywocia jest nieludzkie - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zalecił Węgrom zmianę obowiązującego prawa.

Skargę do Trybunału złożył obywatel Węgier skazany na karę dożywotniego więzienia za rozbój oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie dopuszczał możliwości ubiegania się o skrócenie kary, co zdaniem skarżącego jest torturą i odebraniem motywacji do resocjalizacji. W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że żaden więzień nie powinien być pozbawiony szans i nadziei powrotu do społeczeństwa. Odebranie takich możliwości, jest nieludzkim traktowaniem i stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Trybunał nie kwestionował samej kary dożywotniego więzienia, lecz brak przepisów mówiących o możliwości jej złagodzenia. Zdaniem sędziów skazany na dożywacie musi być poinformowany, jakie spełnić ma warunki, aby ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. O ewentualnym złagodzeniu kary, po ocenie postępów w resocjalizacji, zdecydować ma sąd. Trybunał przyznał skarżącemu 2 tysiące euro zadośćuczynienia i zalecił władzom w Budapeszcie zmianę przepisów.