Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie wydarzenia związane ze stanem cywilnym – urodzenie, małżeństwo, zgon – będą rejestrowane tylko w formie elektronicznej. Stare, papierowe akty stanu cywilnego będą stopniowo przenoszone do systemu informatycznego, np. przy okazji zmian w dotychczasowym akcie.
Takie propozycje zawiera projekt nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Ma ona zastąpić przestarzałe przepisy dotychczasowego prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529). Autorem propozycji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a przepisy trafiły już do uzgodnień.
Informatyzacja USC ma ułatwić życie obywatelom. Odpis aktu stanu cywilnego będzie można uzyskać w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju w postaci dokumentu elektronicznego. Dziś trzeba się w tym celu specjalnie udać do miejsca, gdzie jest przechowywany akt, czyli na ogół pojechać do USC w miejscu urodzenia. Kierownicy USC uzyskają dostęp do elektronicznych aktów stanu cywilnego, dzięki czemu obywatele przy realizacji czynności z zakresu rejestracji nie będą musieli przedstawiać za każdym razem odpisów aktów stanu cywilnego. Będzie też możliwa bieżąca aktualizacja rejestru PESEL o zdarzenia związane ze zmianami stanu cywilnego.
Wielu ucieszy długo oczekiwana liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem – na wniosek narzeczonych. Nowością będzie też możliwość wybierania obcych imion dla dzieci, niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców, czy też takiego imienia, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale jest powszechnie przypisane do danej płci. Jednak podobnie jak teraz nie będzie można zamieszczać w akcie urodzenia więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego czy zdrobniałego.
W projekcie dąży się do uproszczenia czynności w USC, rezygnując np. z wydawania decyzji administracyjnych na rzecz dokonywania pewnych czynności w zwykłych formach materialno-technicznych. Zastępuje się też w niektórych przypadkach postępowania sądowe procedurą administracyjną, np. w sprawach sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego obywatel będzie mógł uzyskać w całym kraju

Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach