W Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli i jej ukraińskim odpowiednikiem - Izbą Obrachunkową. Porozumienie, które podpisali w imieniu NIK Prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz w imieniu Izby Obrachunkowej Ukrainy Roman Maguta, umożliwi m.in. zorganizowanie szkoleń oraz prowadzenie wspólnych kontroli

NIK wystąpiła z ofertą realnej pomocy szkoleniowej dla Ukrainy. Oferta złożona stronie ukraińskiej dotyczy szkoleń, które NIK zamierza zorganizować zarówno na Ukrainie, jak i we własnym ośrodku dydaktycznym w Goławicach pod Warszawą. NIK przygotuje szkolenia w zakresie funkcjonowania kontroli państwowej, sprawdzającej, czy pieniądze publiczne są wydatkowane efektywnie i w zgodzie z prawem. Kolejnym segmentem będą szkolenia w zakresie metod antykorupcyjnego przeglądu prawa oraz metodyki kontroli, ujawniających korupcję. Ze sporym zainteresowaniem ze strony ukraińskich kontrolerów spotkała się również propozycja zorganizowania szkoleń dotyczących rozliczania unijnych funduszy, kierowanych w ramach pomocy przygotowującej Ukrainę do przyjęcia do UE. W ten segment szkoleniowy chcą włączyć się także kontrolerzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

Wynegocjowane i podpisane porozumienie między NIK a Izbą Obrachunkową oprócz szkoleń obejmuje również: wymianę doświadczeń w zakresie metodologii kontroli i praktycznego wdrażania kontroli finansów publicznych, organizację wspólnych analiz, konferencji, seminariów i spotkań roboczych, prowadzenie kontroli równoległych, wymianę informacji na temat regulacji krajowych, materiałów informacyjnych i wdrażanie metodologii związanej z kontrolą finansów publicznych oraz stosowaniem międzynarodowych standardów kontroli sektora publicznego.