W Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli i jej ukraińskim odpowiednikiem - Izbą Obrachunkową. Porozumienie, które podpisali w imieniu NIK Prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz w imieniu Izby Obrachunkowej Ukrainy Roman Maguta, umożliwi m.in. zorganizowanie szkoleń oraz prowadzenie wspólnych kontroli

NIK wystąpiła z ofertą realnej pomocy szkoleniowej dla Ukrainy. Oferta złożona stronie ukraińskiej dotyczy szkoleń, które NIK zamierza zorganizować zarówno na Ukrainie, jak i we własnym ośrodku dydaktycznym w Goławicach pod Warszawą. NIK przygotuje szkolenia w zakresie funkcjonowania kontroli państwowej, sprawdzającej, czy pieniądze publiczne są wydatkowane efektywnie i w zgodzie z prawem. Kolejnym segmentem będą szkolenia w zakresie metod antykorupcyjnego przeglądu prawa oraz metodyki kontroli, ujawniających korupcję. Ze sporym zainteresowaniem ze strony ukraińskich kontrolerów spotkała się również propozycja zorganizowania szkoleń dotyczących rozliczania unijnych funduszy, kierowanych w ramach pomocy przygotowującej Ukrainę do przyjęcia do UE. W ten segment szkoleniowy chcą włączyć się także kontrolerzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

Wynegocjowane i podpisane porozumienie między NIK a Izbą Obrachunkową oprócz szkoleń obejmuje również: wymianę doświadczeń w zakresie metodologii kontroli i praktycznego wdrażania kontroli finansów publicznych, organizację wspólnych analiz, konferencji, seminariów i spotkań roboczych, prowadzenie kontroli równoległych, wymianę informacji na temat regulacji krajowych, materiałów informacyjnych i wdrażanie metodologii związanej z kontrolą finansów publicznych oraz stosowaniem międzynarodowych standardów kontroli sektora publicznego.

W Kijowie przebywała wcześniej delegacja z Najwyższej Izby Kontroli. Przewodził jej wiceprezes Wojciech Kutyła. Wizyta na Ukrainie została zainicjowana ofertą pomocy organizacyjnej i szkoleniowej, jaką Izbie Obrachunkowej Ukrainy złożył prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

W czasie spotkań ze strona ukraińską oraz roboczych, telefonicznych rozmów szefów obu najwyższych organów kontroli ustalono, że Polska wesprze Ukrainę w zorganizowaniu spotkania grupy zadaniowej ds. kontroli wykorzystania funduszy przeznaczonych na zapobieganie i likwidację katastrof i klęsk żywiołowych. Spotkanie kontrolerów 12 krajów początkowo miało odbyć się na początku kwietnia we Lwowie. Rozwój sytuacji na Ukrainie sprawił jednak, że polski NIK pomógł ukraińskiemu partnerowi zorganizować posiedzenie grupy zadaniowej w Warszawie.

Grupa zadaniowa, która właśnie spotyka się w Warszawie, została utworzona na Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) w 2008 roku. Funkcja przewodniczącego grupy została wówczas powierzona Izbie Obrachunkowej Ukrainy. Grupa spotyka się raz w roku i liczy obecnie 13 członków. Są to najwyższe organy kontroli z Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. W skład grupy wchodzą też kontrolerzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

Grupa zainicjowała i koordynuje dwie kontrole. Pierwsza dotyczy bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym i Azowskim, druga wykorzystania środków budżetowych, przeznaczonych na zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym oraz na eliminację ich skutków.

Kolejne spotkania grupy miały miejsce m.in. we Wrocławiu (2012), gdzie podpisano wspólnego stanowisko, dotyczące Międzynarodowej Kontroli Funduszy na Rzecz Kataklizmów i Katastrof. W stanowisku zawarto przede wszystkim zasady dotyczące metodyki wspólnie prowadzonych kontroli. Rok temu grupa spotkała się w Sofii, gdzie m.in. wrocławska delegatura NIK zaprezentowała wyniki krajowej kontroli, dotyczącej wykorzystania środków publicznych na zabezpieczenia przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi. Kontrola ta stała się częścią międzynarodowego audytu, dotyczącego zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi.

Na Kongresie EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli), w czerwcu 2014 roku, zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności grupy. EUROSAI planuje przekształcenie dotychczasowej grupy zadaniowej w stałą grupę roboczą tej organizacji. W czasie Kongresu zaplanowano również podpisanie raportu końcowego z kontroli działań państwowych w zakresie przeciwdziałania katastrofom i zapobiegania ich konsekwencjom.