Przedsiębiorcy często zawierają ze sobą umowy o dzieło. Część takich kontraktów nie przewiduje możliwości ich rozwiązania. Co w takiej sytuacji może zrobić podmiot będący zamawiającym, jeśli wykonawca nie realizuje swoich obowiązków?
Umowa o dzieło nie musi określać sytuacji, w których możliwe jest jej rozwiązanie. Kodeks cywilny przewiduje okoliczności, w których zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli kontrahent, który przyjął zamówienie, opóźnia się z rozpoczęciem prac lub wykończeniem dzieła tak bardzo, że jest prawdopodobne, iż nie zdoła go ukończyć w umówionym czasie, to zamawiający może odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c.). Nie ma przy tym znaczenia, czy opóźnienie wynika z okoliczności, za które wykonawca odpowiada, czy też z przyczyn obiektywnych. Oświadczenie o odstąpieniu w tej sytuacji powoduje, że umowa uważana jest za niezawartą. Strony przestają być zobowiązane do dalszych świadczeń, a to co zostało zrealizowane przed odstąpieniem, podlega zwrotowi (np. zaliczki).
Przyczyną rezygnacji z umowy może być też wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła. W tym przypadku jednak zamawiający musi wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania dzieła i wyznaczyć mu dodatkowy, odpowiedni termin na poprawienie pracy. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (art. 636 par. 1 k.c.).
Niekiedy wadliwość dzieła zostaje ujawniona po jego wykonaniu, w trakcie odbioru. Wtedy zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie i zaznaczając, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy. Jeżeli wady są istotne, a nie da się ich usunąć, bądź z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, zamawiający może odstąpić od umowy. Gdy wady nie są istotne, to zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

Agata Okorowska, radca prawny z Kancelarii Prawnej Law-Taxes.pl we Wrocławiu