Zwolnienie z obowiązku sporządzania uzasadnienia postanowienia o umorzeniu dochodzenia nie narusza konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu – orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny.

Chodziło o art. 325e kodeksu postępowania karnego. Stwierdza on wprost, że postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o jego zawieszeniu, nie wymagają uzasadnienia.

Witold P., którego sprawa zainicjowała postępowania przed TK próbował przekonać sędziów, że przepis ten skutecznie utrudnia odwołanie się od takiego rozstrzygnięcia i narusza prawo do sądu. Trudno bowiem polemizować z argumentami, które zaważyły na umorzeniu dochodzenia – nie znając ich.

TK nie dopatrzył się jednak takich utrudnień. Po zbadaniu sprawy wskazał, że sądowa kontrola tych postanowień jest pełna i nie stoi jej na drodze brak uzasadnienia umorzenia dochodzenia. Prawo do sądu nie obejmuje zaś policyjnych i prokuratorskich rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym.

ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2014 r., sygn. akt SK 25/13