Od 13 kwietnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym wyznaczono Sąd Okręgowy w Warszawie jako właściwy do rozpoznawania spraw dotyczących ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych. Dlaczego wydano ten nowy akt prawny?
Przedsiębiorcy z UE mają prawo zastrzec na własny użytek określony znak towarowy. Jeżeli chcą, żeby był to unijny znak towarowy i obowiązywał na terenie całej UE, muszą go zgłosić i zarejestrować w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante, w Hiszpanii. Określone kategorie spraw związanych z ochroną prawną unijnego znaku towarowego rozstrzygane są już przez sądy wyznaczane przez państwa członkowskie.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego UE państwa członkowskie powinny wyznaczyć jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów pierwszej i drugiej instancji w sprawach powierzonych im na mocy przepisów rozporządzenia i powiadomić o tym Komisję Europejską.
Analogiczną regulację przewidziano w unijnym rozporządzeniu nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.
Minister sprawiedliwości zdecydował się wyznaczyć jeden sąd – Sąd Okręgowy w Warszawie – do rozpatrywania spraw zarówno unijnych znaków towarowych, jak i wzorów wspólnotowych. Jednak nie jest to nowe rozwiązanie. Sąd Okręgowy w Warszawie, w ramach XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, zajmuje się sprawami dotyczącymi unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych od 2004 r., rozstrzygając kwestie m.in. naruszenia wzorów wspólnotowych i unijnych znaków towarowych, unieważnienia wzoru wspólnotowego, wygaśnięcia, unieważnienia unijnego znaku towarowego, skutków naruszenia unijnego znaku towarowego. Wydanie nowego rozporządzenia ma więc charakter porządkowy i wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing