W spółce jawnej istnieją zwykle silne więzi i zaufanie między wspólnikami. W pewnych zaś sytuacjach pożądane jest zapewnienie stałego składu osobowego spółki. Czy dopuszczalne jest wykluczenie możliwości wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej?Spółkę jawną można zawiązać na czas określony (np. realizacji projektu) bądź na czas nieokreślony. Niedopuszczalne jest całkowite wyłączenie możliwości wystąpienia wspólników ze spółki, która zawarta została na czas nieokreślony. Zgodnie z brzmieniem art. 61 par. 1 k.s.h., jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Istnieje jednak możliwość modyfikowania terminów wypowiedzenia określonych w przepisach. Wspólnicy mogą wprowadzić do umowy spółki dłuższy bądź krótszy okres wypowiedzenia umowy, a także postanowić o niemożliwości wypowiedzenia umowy spółki w ciągu pierwszych kilku lat jej działalności, określając jednocześnie zasady wypowiedzenia po upływie tego czasu.