Solidarność Pracowników Sądownictwa wystąpiła do prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie o informację publiczną dot. wysokości najniższego i najwyższego wynagrodzenia protokolantów, sekretarzy sądowych, inspektorów i starszych inspektorów.
Prezes podał m.in., ile wynosi najniższe i najwyższe wynagrodzenie sekretarzy sądowych, inspektora, starszego inspektora. Odmówił danych o wynagrodzeniu np. protokolantów czy inspektorów. Wskazał, że udzielenie tych danych prowadziłoby do ujawnienia zarobków konkretnych pracowników. A to naruszałoby ich prywatność. Związek się odwołał do prezesa sądu apelacyjnego. Ten uchylił decyzję, gdyż prezes SO nie odebrał od pracowników oświadczeń o zgodzie na ujawnienie wysokości ich wynagrodzenia.
Rzeszowski prezes udzielił informacji o płacach tych osób, które wyraziły zgodę. W pozostałym zakresie odmówił. Solidarność się odwołała. Dowodziła, że nie narusza to prywatności, bo nie chodzi o podanie pełnej wysokości płacy z nazwiskami, ale o wynagrodzenie zasadnicze na danym stanowisku. Przekonywała, że chodzi o funkcjonariuszy publicznych. Odwołanie okazało się nieskutecznie.
Związek zaskarżył rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II SA/Rz 993/12). Sąd nie uznał jego racji. Analizując przepisy o pracownikach sądów i prokuratury, stwierdził, że ustawodawca traktuje te stanowiska jako wspomagające pion orzeczniczy, ale nie jako funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z par. 19 art. 115 k.k. nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną osoba wykonująca wyłącznie czynności usługowe. A z rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury wynika, że stanowiska objęte wnioskiem są zaliczone do stanowisk wspomagających pion orzeczniczy.
Związkowcy wnieśli skargę kasacyjną. NSA uwzględnił ją i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd zauważył, że dysponując informacją o wysokości najniższego i najwyższego wynagrodzenia na tym samym stanowisku, można jedynie w sposób losowy i bez gwarancji pewności próbować przyporządkować te dane do określonych osób. WSA w Rzeszowie rozpozna sprawę ponownie 10 stycznia.

ORZECZNICTWO

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2013 r., sygn. akt I OSK 822/13.