"Projekt założeń (...) zakłada wprowadzenie jawności informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz członków zarządu" - poinformowała Jabłońska-Twaróg.

Jednocześnie podkreśliła, że w nowych kontraktach zawartych w spółkach Skarbu Państwa w okresie kadencji ministra Włodzimierza Karpińskiego nie są przewidziane odprawy. "Również w kontraktach, które będą zawierane zgodnie z rekomendacjami MSP tych świadczeń nie będzie" - zaznaczyła.

Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu przewidują m.in. możliwość przyjęcia przez rząd kierunków polityki właścicielskiej Skarbu Państwa wobec podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz "wyłączenie stosowania ustawy kominowej wobec podmiotów kluczowych".

Zakładają też m.in. utworzenie Rady Konsultacyjnej, jako organu opiniodawczego ministra Skarbu Państwa. Do jej zadań miałoby należeć m.in. opiniowanie - na wniosek ministra Skarbu Państwa - kandydatów na osoby wyznaczone albo wskazane przez Skarb Państwa do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych.

Rządy Platformy Obywatelskiej już dwukrotnie podejmowały próbę uregulowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. W 2010 r. i 2012 roku.