Spadkobierca, który przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, samodzielnie sporządzi wykaz dziedziczonych praw i rzeczy. Tym samym nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Ta propozycja zmian przepisów znalazła się w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa o notariacie.
Zgodnie z nim taki prywatny wykaz inwentarza będzie składany w sądzie spadku lub rejonowym, w którego okręgu mieszka spadkobierca, albo u notariusza. Dziedziczący będzie musiał sporządzić go według wzoru, który określi minister sprawiedliwości w rozporządzeniu. W wykazie ujęte zostaną dziedziczone ruchomości, nieruchomości, pieniądze, papiery wartościowe, prawa majątkowe, przedmioty zapisów windykacyjnych, a także wartość długów spadkowych. Prywatny wykaz inwentarza będą mogli złożyć również zapisobierca windykacyjny i wykonawca testamentu, pod warunkiem że przynajmniej jeden spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W dodatku spadkobierca, zapisobierca windykacyjny i wykonawca testamentu będą mogli sporządzić go wspólnie.
Obecnie wartość i stan majątku spadkowego ustala odpłatnie komornik sądowy, co często łączy się z koniecznością wyceny aktywów spadkowych przez biegłych rzeczoznawców. Koszty te sięgają nawet kilku tysięcy złotych.