A.S. był zatrudniony w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowisku radcy. Nie rezygnując z pracy, wystąpił do Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Warszawie z wnioskiem o wpis na listę adwokatów. Powołał się przy tym na przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 1982 r. nr 16, poz. 124 z późn. zm., dalej p.o.a.). Zgodnie z nimi osoba, która przez co najmniej 3 lata zajmowała stanowisko radcy Prokuratorii, może zostać wpisana na listę adwokatów bez odbytej aplikacji i zdawania egzaminu końcowego. ORA dokonała wpisu, wkrótce jednak nowego członka skreśliła z powodu dalszego zatrudnienia w PG.
Dwa lata później A.S. złożył ponowny wniosek o wpis na listę adwokatów. Zadeklarował, że niezwłocznie po uzyskaniu wpisu rozwiąże swój stosunek zatrudnienia w PG. Wyszło jednak na jaw, że ma na koncie postępowanie dyscyplinarne zakończone karą upomnienia, a w toku jest już kolejna sprawa dyscyplinarna. ORA podjęła więc uchwałę o zawieszeniu postępowania co do wpisu A.S. na listę adwokatów. Decyzję tę podtrzymało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, ale A.S. zaskarżył uchwałę do sądu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jednak skargę prawnika. Wskazał, że zgodnie z art. 73 p.o.a. adwokat skreślony z listy z powodu podjęcia pracy może ponownie uzyskać wpis, chyba że przestał odpowiadać ustawowym wymogom związanym z:

nieskazitelnym charakterem,rękojmią prawidłowego wykonywania zawodu,korzystaniem w pełni z praw publicznych czylegitymowaniem się pełną zdolnością do czynności prawnych.

Obowiązek dokonania wpisu na listę członków palestry – jak podkreślił WSA – ustaje, gdy wnioskodawca przestał spełniać te warunki.
Skoro zatem ORA powzięła wiadomość, że przeciwko skarżącemu toczy się postępowanie dyscyplinarne, to do czasu jego zakończenia nie mogła jednoznacznie stwierdzić, czy A.S. nadal spełnia ustawowe wymogi. WSA wyjaśnił, że z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że na rękojmię należytego wykonywania zawodu adwokata składają się dwa elementy: cechy charakteru i dotychczasowe zachowanie tej osoby. O nieskazitelności charakteru świadczą zaś takie przymioty, jak: uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym, uczynność, pracowitość, poczucie odpowiedzialności za własne słowa i czyny.
To, że skarżący został już raz ukarany za przewinienie dyscyplinarne i ponownie wszczęto postępowanie przeciwko niemu, podaje w wątpliwość, czy powinien być członkiem adwokatury.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 września 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 520/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia