Władze radców zwracają uwagę, że przepisy o dostępie do informacji publicznej nie mogą naruszać szczególnych regulacji ustalających odmienne zasady dostępu do informacji. O jakie przepisy chodzi? Przede wszystkim o ustawę o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 10, poz. 65 ze zm.). Zgodnie z nią orzeczenia i postanowienia kończące postępowanie w sprawie doręcza się stronom oraz ministrowi sprawiedliwości, zaś wgląd do akt i żądanie informacji o wynikach postępowania dyscyplinarnego przysługuje ministrowi sprawiedliwości oraz osobom przez niego upoważnionym.