Ujęcie oceny pracy sędziego w formę tabeli to zły pomysł – uważa Krajowa Rada Sądownictwa.
Opinia ta została przedstawiona w trakcie konsultacji projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie arkusza ocen pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego. Członkowie rady podkreślili, że „poważne wątpliwości budzi celowość zabiegu tabelarycznego ujęcia zawartych w ocenie sędziego informacji.” Ich zdaniem to rozwiązanie nie służy przejrzystości, a ponadto nie pozwala na pełne ujęcie danych potrzebnych do dokonania rzetelnej oceny pracy sędziego.
Ponadto KRS zwraca uwagę na to, że rozporządzenie wykracza poza delegację ustawową. Chodzi o to, że zgodnie z rozporządzeniem praca sędziego będzie oceniana także pod kątem stabilności orzecznictwa, podczas gdy przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 – dalej u.s.p.) nie wymieniają wprost takiego kryterium jako elementu oceny.