Opinia ta została przedstawiona w trakcie konsultacji projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie arkusza ocen pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego. Członkowie rady podkreślili, że „poważne wątpliwości budzi celowość zabiegu tabelarycznego ujęcia zawartych w ocenie sędziego informacji.” Ich zdaniem to rozwiązanie nie służy przejrzystości, a ponadto nie pozwala na pełne ujęcie danych potrzebnych do dokonania rzetelnej oceny pracy sędziego.

Ponadto KRS zwraca uwagę na to, że rozporządzenie wykracza poza delegację ustawową. Chodzi o to, że zgodnie z rozporządzeniem praca sędziego będzie oceniana także pod kątem stabilności orzecznictwa, podczas gdy przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 – dalej u.s.p.) nie wymieniają wprost takiego kryterium jako elementu oceny.

Przy okazji rada zwraca uwagę na to, że w u.s.p. brak jest definicji „indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego”. W art. 106c ustawy jest bowiem tylko mowa o tym, że jest on tworzony „na podstawie oceny pracy sędziego, w szczególności jej wyników i podsumowania”.

„Sformułowanie to z uwagi na jego niedookreślenie stwarza możliwości poszerzenia jego wykładni wbrew pierwotnemu zamiarowi ustawodawcy” – ostrzegają członkowie KRS.

Warto przypomnieć, że wcześniej ministerialny projekt został mocno skrytykowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Stowarzyszenie Sędziów Themis.

Etap legislacyjny

Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych