Posłowie PO zgłosili autopoprawkę do wniesionego w maju do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o komornikach i egzekucji. Skłoniły ich do tego uwagi Biura Analiz Sejmowych.
W nowej wersji posłowie zrezygnowali m.in. z propozycji przewidującej stosowanie nowej ustawy do już toczących się postępowań o odwołanie komornika. Nadal chcą za to eliminować z zawodu tych funkcjonariuszy publicznych, którzy okazali się niegodni służby.
Reklama
– Pozbawienie prawa wykonywania zawodu osób skazanych za popełnienie przestępstwa lub wydalonych ze służby orzeczeniem sądu dyscyplinarnego odbywać się musi z zachowaniem wszelkich standardów – komentuje Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Autorzy projektu zaproponowali odwoływanie komornika ze stanowiska m.in. wówczas, gdy lekarz orzecznik ZUS uzna go za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków, gdy ukończył 70. rok życia, został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie, dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa, nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub utracił takie ubezpieczenie z zawinionych przez siebie przyczyn.
Powołanie na stanowisko komornika będzie mogło wygasnąć z mocy samego prawa. Przewiduje się taki skutek dla rezygnacji komornika ze stanowiska, prawomocnego ukarania go dyscyplinarną karą wydalenia ze służby komorniczej lub prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
KRK ocenia, że projekt nie wprowadza nowych rozwiązań prawnych, może jednak zasiać wątpliwości co do daty utraty prawa wykonywania zawodu przez komornika sądowego, np. z powodu trudności w ustaleniu daty uprawomocnienia się orzeczenia skazującego.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem