– Skutki obecnego modelu postępowania godzą przede wszystkim w interesy wierzycieli, ponieważ powodują, że zaradny dłużnik dłużej obraca swoimi pieniędzmi i majątkiem, a nawet może jego część wyprowadzić – tłumaczy adwokat Jerzy Krotowski z Kancelarii Krotowski – Adwokaci.

I dodaje, że ostatnio popularniejszym sposobem niż wnoszenie skarg stało się składanie do prokuratury zawiadomień o przestępstwie, które miał popełnić czy to komornik, czy rzeczoznawca majątkowy przy wycenie zajętego mienia.

Projekt noweli przewiduje, że skarga nie będzie przysługiwała na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku VAT. W sposób istotny zmieni się też procedura wnoszenia skargi: trzeba będzie w ciągu tygodnia od kwestionowanej czynności skierować ją do zainteresowanego komornika. Z kolei termin dla skargi na zaniechanie przez komornika czynności będzie liczony od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność powinna zostać dokonana.

Posądzany o wadliwe działanie komornik będzie jednak mógł skargę w całości uwzględnić: wówczas powinien zawiadomić o tym skarżącego i wszystkich zainteresowanych, których sprawa dotyczy. Jeśli jednak z zarzutami skargi zgadzać się nie będzie, to w ciągu trzech dni sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności (pod warunkiem, że wcześniej tego nie zrobił) lub uzasadni jej zaniechanie, i przekaże te wyjaśnienia wraz ze skargą i aktami do sądu. Sąd odrzuci skargę, gdy:

  • została wniesiona po upływie terminu,
  • nie była opłacona,
  • z innych przyczyn okazała się niedopuszczalna, lub
  • posiadała braki, które nie zostały uzupełnione w terminie.

Projekt umożliwia przy tym sądowi, który będzie rozpoznawał skargę na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną, odstąpienie od obligatoryjnego wyznaczenia rozprawy. Uchyla też obowiązek zawiadamiania prokuratora o terminie takiej rozprawy. Sąd będzie mógł jednak wyznaczyć rozprawę, gdy uzna, że uzasadniają to okoliczności sprawy.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy w konsultacjach