Skrócenie procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie – to główny cel projektu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wczoraj dokument przyjęła Rada Ministrów.
Obecnie proces powoływania sędziów trwa około roku. To powoduje, że sędziowie orzekający w sądach, w których wakujące stanowiska pozostają długo bez obsady, są zbyt obłożeni pracą.
Po zmianach procedura będzie przeprowadzana w systemie teleinformatycznym, w którym kandydat będzie musiał założyć konto. Będą na nim gromadzone wszystkie informacje i dokumenty wymagane w procesie nominacji. Na konto kandydata będą wpływały doręczenia i zawiadomienia związane z konkursem, także te pochodzące od Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie też można jednocześnie zgłaszać się na kilka wolnych stanowisk. Dzięki temu ograniczona zostanie liczba kandydatów ubiegających się o jedno miejsce. A to pomoże skrócić procedurę.
Kolejna ważna zmiana to wprowadzenie zasady, że prezes sądu będzie miał maksymalnie 7 dni na wystawienie oceny kandydata na sędziego. Do 30 ma także zostać zmniejszona liczba spraw podlegających ocenie, w których rozpatrywaniu uczestnik konkursu brał udział.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów