Pozytywne rekomendacje otrzymują osoby o słabszych wynikach ze studiów i z egzaminu – alarmuje KRS.
W procedurze nominacyjnej sędziów Krajowa Rada Sądownictwa zauważyła nieprawidłowości. I przedstawiła je w swoim stanowisku w sprawie wyrażania opinii przez kolegia sądów o osobach kandydujących na stanowisko sędziego.
Procedurę nominacyjną sędziów określa prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427). Jednym z jej elementów jest ocena kandydatów przez kolegia sądów. Taka opinia, wraz z innymi informacjami na temat osób aspirujących do pełnienia urzędu sędziego, trafia do Krajowej Rady Sądownictwa. To ona, zgodnie z ustawą o KRS (Dz.U. z 2011 r. nr 126, poz. 714 ze zm.), ma bowiem kompetencje do rozpatrywania i oceny kandydatów na sędziów. I to rada ostatecznie decyduje o tym, kogo przedstawi prezydentowi do nominacji, a kogo nie. Oczywiście nie ma w tej kwestii zupełnej dowolności. Ustawa o KRS stanowi, że przy podejmowaniu tej decyzji powinna się kierować m.in. właśnie opiniami wyrażanymi przez kolegia.
Tymczasem, jak twierdzi KRS, w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. A to dlatego, że rada stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu niektórych kolegiów.
„W części sądów kolegia jednogłośnie negatywnie zaopiniowały kandydatów na pierwsze stanowisko sędziowskie, którzy otrzymali w pełni pozytywne, a nawet wyróżniające oceny pracy od wizytatorów tych sądów, a nadto uzyskali bardzo dobre oceny ze studiów i egzaminu sędziowskiego” – napisano w stanowisku.
Co więcej, rada zarzuca, że w protokołach z posiedzeń kolegiów czasami nie ma nawet wskazanych zastrzeżeń podnoszonych w stosunku do konkretnych kandydatów.
To wszystko powoduje, że Krajowa Rada Sądownictwa ma wątpliwości, czy oceny kolegiów są rzetelne i obiektywne. Zwłaszcza że w niektórych przypadkach „pozytywne rekomendacje otrzymują osoby o słabszych wynikach ze studiów i egzaminu sędziowskiego i ocenie pracy kandydata”.
Rada podkreśla jednak, że tego typu oceny nie są potem uwzględniane, gdyż „do kompetencji kolegium sądu należy opiniowanie kandydatów, a nie dokonywanie wyboru”.
KRS w swoim wystąpieniu podkreśla więc, że kandydaci na sędziów muszą być opiniowani w sposób przejrzysty i rzetelny.