Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakładający rejestrowanie dźwięku lub obrazu i dźwięku w postępowaniach wykroczeniowych. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy, że dzięki wprowadzeniu protokołu elektronicznego skróci się czas tych postępowań i spadną koszty ich prowadzenia.
Zdaniem autorów nowelizacji przyjęty tok rejestracji przebiegu spraw o wykroczenia zapewni wierne utrwalenie przebiegu czynności procesowych, umożliwiając gruntowną ich ocenę, bez zniekształceń i przekłamań zdarzających się w wersji pisemnej. Sporządzanie protokołu elektronicznego nie będzie też absorbować sędziego, pozwalając mu skupić się na kwestiach merytorycznych.
Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem protokół elektroniczny ma być podpisywany podpisem elektronicznym, który będzie gwarantował identyfikację protokolanta i rozpoznawalność ewentualnych zmian w pliku.
Dostęp do elektronicznej wersji protokołu w siedzibie sądu będą mieć strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi. W przypadku obwinionego przebywającego w zakładzie karnym – dostęp do zapisu uzyska on w administracji zakładu. W sytuacji gdy elektroniczne utrwalenie przebiegu czynności nie będzie możliwe, sporządzana będzie pisemna forma protokołu na dotychczasowych zasadach. Obok protokołu elektronicznego powstawać też będzie skrócony protokół pisemny z rozprawy.
Zmienią się także procedury dotyczące uzasadnienia wyroku, które będzie przedstawiane wyłącznie w formie ustnej, bezpośrednio po ogłoszeniu. Z tego powodu ma zostać zmieniony termin wniesienia apelacji – będzie to 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyroku. W przypadku obwinionego, który nie był obecny podczas tej czynności i nie miał obrońcy, termin wyniesie 7 dni od doręczenia wyroku.
Etap legislacyjny
Projekt trafi do Sejmu