Podejrzany powinien móc poddać prokuratorskie oskarżenie sądowej weryfikacji. W innym razie łamane jest jego prawo do obrony.
Zgodnie z art. 313 kodeksu postępowania karnego, jeżeli istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku dane dostatecznie uzasadniają podejrzenie, że czyn zabroniony popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Ogłasza się je niezwłocznie podejrzanemu, a następnie przesłuchuje się go.
Od takiego postanowienia nie przysługuje jednak zażalenie – zdaniem części prawników niesłusznie.